Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2013 στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) οι υπερωρίες των εργαζομένων. Πιλοτικά η δήλωση των υπερωριών ξεκίνησε από χθες πιλοτικά μέσω του συστήματος 'ΕΡΓΑΝΗ', ωστόσο κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής η προσέλευση ήταν ισχνή.

Σημειώνεται πως συμφωνά με τον Ν. 4144/2013 εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα θα πρέπει να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η γνωστοποίηση των ωρών υπερωριακής απασχολήσεως ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής θα επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις.

Οι επιχειρήσεις ήδη από χθες μπορούν να ενημερώνουν το ΣΕΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του εντύπου (Ε8) «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης» το οποίο βρίσκεται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Υπογραμμίζεται πως από την ημερομηνία υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής (01-10-2013) το ΣΕΠΕ θα παραλαμβάνει χειρόγραφα το έντυπο Ε8 μόνον εκείνων των εργοδοτών οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω προβλημάτων του συστήματος.

Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 δεν θα είναι δυνατή ότι παρέρχεται η προθεσμία του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα και στην περίπτωση αυτή οι εργοδότες θα πρέπει να προσέρχονται στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για την κατάθεση του σχετικού εντύπου.

Διορθώσεις στο έντυπο Ε8 δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Έτσι, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων ο εργοδότης θα εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο συνοδεύοντάς το με γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και θα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το νέο έντυπο με τα ορθά στοιχεία.

news.gr