Λήγουν οι προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων σε θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Αντίθετα σε αναμονή βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη τω θέσεων μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας.

Δείτε παρακάτω τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί

13 προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ως εξής:

4 ΠΕ Νηπιαγωγών
4 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων
5 ΥΕ Καθαριότητας

Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Αιτήσεις εντός 5 ημερών. Τηλ: 28313 20468.

Προκήρυξη της ΔΕΗ στα Χανιά - Δυο ημέρες πριν τη λήξη προθεσμίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Χανίων που εδρεύει στην Ξυλοκαμάρα Νεροκούρου του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./Κλάδος ΑΗΣ Χανίων - Τ.Θ. 234, Τ.Κ. 73100 -ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗΣ απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψιν κ.κ. ΑΒΕΡΚΑΚΗ Ε., ΜΟΦΟΡΗ Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 28210 24208, 28210-24248).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Υποβολή αιτήσεων από 02.09.13 έως 11.09.2013

Οι θέσεις:

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 201 ΑΗΣ/ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 2 202 ΑΗΣ/ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8 μήνες 6 203 ΑΗΣ/ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Συγκολλητών 8 μήνες 1 204 ΑΗΣ/ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ Εργατών/τριών 8 μήνες 2

www.dikaiologitika.gr
2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών
6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
1 ΔΕ Συγκολλητών
2 ΥΕ Εργατών/τριών

Κοινωφελής εργασία

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας μέσω του οποίου θα βρούν δουλειά 50.000 άνεργοι. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σταδιακά με 4 προκηρύξεις που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ για θεσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, σχολεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του Προγράμματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι εξής προσκλήσεις:

α. Προς ωφελουμένους ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων, 10.000 θέσεις. β. Προς ωφελούμενους ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων, 28.000 θέσεις.
γ. Προς ωφελούμενους ανέργους ειδικοτήτων αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, 8.200 θέσεις

Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη του Οργανισμού για ωφελούμενους ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΙΕΚ.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει από τον ΟΑΕΔ η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η οποία τοποθετείται χρονικά στις 8 Οκτωβρίου, ενώ στις 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα από τον ΟΑΕΔ. Ας σημειωθεί ότι από τις 22 Οκτωβρίου και εντός προθεσμίας 15 ημερών θα ξεκινήσει n πρόσληψη των ανέργων που θα επιλεγούν από τους επιβλέποντες φορείς.

Για να δείτε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πατήστε εδώ

Για να δείτε την κατανομή ανά δήμο πατήστε εδώ.