Η Δ.Δ.Ε Χανίων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2013 και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολικού έτους 2013-14, της ΕΠΑΣ Χανίων και των ΕΠΑΛ του νομού, σύμφωνα με το αρθρο 14 παρ 16 του Ν.1566/85 και τα υπ. αριθ. πρωτ. 125257/Δ2/9-9-2013 127351/Δ2/11-9-2013 έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς από τις παρακάτω ειδικότητες, κατόπιν εξάντλησης των πινάκων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του νομού:

• ΠΕ14.01 ομαδοποιημένη ειδικότητα (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών)
• ΠΕ18.04 Αισθητικής
• ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκόμων
• ΤΕ 01.20 Αισθητικής

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Δ.Ε Χανίων συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένο πτυχίο της ειδικότητας ή/και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για πτυχία εξωτερικού απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, της επίσημης μετάφρασης και της αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για διδασκαλία σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
• Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γ/σίου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού ή πιστοποιητικό επιπέδου Γ2 για την απόδειξη της Ελληνομάθειας.
• Βεβαίωση Α.Σ.Π.Ε για πολυτέκνους και πιστοποιητικά για τις ειδικές κατηγορίες.