Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση 2.200 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άνεργους ηλικίας έως 35 ετών. Πρόκειται στην ουσία για επέκταση παλαιότερου προγράμματος το οποίο αφορούσε 5.000 αντίστοιχες θέσεις οι οποίες καλύφθηκαν και το οποίο αφορά θέσεις εργασίας διάρκειας 27 μηνών που επιχορηγούνται από το Κράτος.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 και μέχρι 35 ετών. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες, αλλά οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους από αυτό το πρόγραμμα δεσμεύονται να τους διατηρήσουν στην εργασία τους, ένα επιπλέον τρίμηνο.

Προσόντα
Για να γίνει δεκτή η υποβολή σχετικής αίτησης θα πρέπει οι άνεργοι να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα). Εκτός από το όριο ηλικίας των 35 ετών, θα πρέπει όσοι υποβάλλουν αίτηση να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Επιχειρήσεις
Όσον αφορά στη συμμετοχή των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος, θα πρέπει να τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας, ούτε σε αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης (πχ από πλήρη σε μερική) και σε εθελουσία έξοδο με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κινήτρων.

Η ενίσχυση που πρόκειται να λάβει μια επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και πιο συγκεκριμένα στο ειδικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 33.000.000 ευρώ και αποτελεί συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μιλώντας στο capital.gr ο διοικητής του Οργανισμού Θ. Αμπατζόγλου επισημαίνει ότι εντός των επόμενων ημερών θα βγουν άλλα δύο προγράμματα ώστε να επιδοτηθούν οι προλήψεις 1.000 ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ θα χορηγηθούν 10.000 ευρώ, ως ποσό εκκίνησης για τη δημιουργία μικρών, υγιών επιχειρήσεων, σε 2.000 άνεργους πτυχιούχους. Όπως επισημαίνει ο διοικητής, πρόκειται για προγράμματα που έχουν μεγάλη ζήτηση γιατί «αφουγκράζονται» τα ανάγκες της αγοράς, έχουν και απήχηση και αποτέλεσμα.

«Δυστυχώς, μετά το 2009 παρουσιάστηκε μια μείωση του ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και οι δράσεις του ΟΑΕΔ δεν είχαν την ανταπόκριση που απαιτούσαν οι εποχές» δηλώνει και επισημαίνει ότι για το λόγο αυτό, η όλη προσπάθειά του στον ΟΑΕΔ επικεντρώνεται τόσο στη διαμόρφωση νέων δράσεων, όσο και στη συνέχιση προγραμμάτων τα οποία κρίθηκαν επιτυχή εκ του αποτελέσματος. Τα παραπάνω τρία προγράμματα για την υποστήριξη 5.200 ανέργων, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και, σύμφωνα με τον κ. Αμπατζόγλου θα συνεχιστούν, παράλληλα με νέες δράσεις που θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

capital.gr