Στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανάκτησης στερεών αποβλήτων, δηλαδή στην ανακύκλωση απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανάκτησης είναι μόλις 20%, ενώ το υπόλοιπο 80% των σκουπιδιών οδηγείται σε υγειονομική ταφή, τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό ανάκτησης ξεπερνά το 70%.

Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος επίτροπος για το Περιβάλλον, Γ. Ποτότσνικ, απαντώντας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με τις επιδόσεις της Ελλάδας στην ανακύκλωση απορριμμάτων που άσκησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, καθηγητής, Γιώργος Παπαστάμκος. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας: «Αντί τα απόβλητα να αντιμετωπίζονται μόνο ως πρόβλημα, να θεωρούνται δυνητικά πολύτιμος πόρος».

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι μέσοι όροι στην ΕΕ των 27 κρατών μελών το έτος 2008 ήταν: 5,5% αποτέφρωση, 46% ανάκτηση (εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας) και48,5% διάθεση. Στην έκθεση για το 2011 προκύπτουν ανισότητες μεταξύ των χωρών. Πάντως, η ανακύκλωση των αστικών απορριμμάτων έχει διπλασιαστεί σε 10 χρόνια, από 19% σε 38% μεταξύ 1998-2007.

Γενικά, μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. παρατηρούνται μεγάλες διαφορές σχετικά με τα ποσοστά ανακύκλωσης, από μερικές ποσοστιαίες μονάδες έως και 60%-70%. Τα κράτη - μέλη με τις βέλτιστες επιδόσεις έχουν εφαρμόσει σειρά νομικών και οικονομικών μέτρων, στα οποία συγκαταλέγονται φόροι υγειονομικής ταφής, συστήματα χρέωσης, συστήματα ευθύνης του παραγωγού και απαγορεύσεις υγειονομικής ταφής.

Η αποτέφρωση των αποβλήτων χρησιμοποιείται περισσότερο σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ 12 και οι νότιες ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται κατά κύριο λόγο στην υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή κυριαρχεί με ποσοστά μεταξύ 50% και άνω του 90% σε 16 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, όπου η υγειονομική ταφή αφορά στο 80% περίπου των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η χώρα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στις επιδόσεις.


tvxs