Ρύθμιση - ανάσα που θα απελευθερώσει 4.500 ελληνικές επιχειρήσεις από το κόστος έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης και θα καταστήσει τους ορκωτούς ελεγκτές «υπεύθυνους» για το φορολογικό έλεγχο των εταιρειών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεννόηση με την τρόικα.

Στόχος είναι η ενσωμάτωση από το 2015 του φορολογικού πιστοποιητικού στις οικονομικές καταστάσεις που εκδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες, κάτι που αφενός θα καταστήσει πιο αποτελεσματικό των έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές και αφετέρου θα ελαφρύνει τις εταιρείες από την δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης που σήμερα ανέρχεται από 5.000 ευρώ έως και 100.000.

Το φορολογικό πιστοποιητικό είναι ουσιαστικά μια έκθεση που συντάσσει ο ορκωτός ελεγκτής και στην οποία διατυπώνει τη γνώμη του για το εάν τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης αντανακλούν την πραγματική της εικόνα.

Η έκθεση συντάσσεται μετά από έλεγχο που διενεργείται βάσει συγκεκριμένων προτύπων και φορολογικών αντικειμένων που έχουν προσδιορισθεί τεχνικά από το υπουργείο Οικονομικών. Όταν ο ορκωτός ελεγκτής καταγράφει φορολογικές παραβάσεις και διαπιστώνει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων τότε τα καταγράφει όλα στο πιστοποιητικό.

Αυτές οι παραβάσεις, αλλά και ενεχόμενες παρατηρήσεις για δαπάνες που περιορίζουν τα φορολογητέα κέρδη και οδηγούν στην καταβολή λιγότερου φόρου, βάζουν την εταιρεία στον «προθάλαμο» φορολογικού ελέγχου.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης υποβάλλεται στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών οι οποίες αξιοποιούν τις πληροφορίες και τα ευρήματα του ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου να προγραμματίσουν τους δικούς τους ελέγχους, ανάλογα με το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου.

Αν μια εταιρεία λαμβάνει «καθαρό» πιστοποιητικό κλείνει τις χρήσεις της όσον αφορά στις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο, με άλλα λόγια το Δημόσιο δεν προβαίνει σε άλλους ελέγχους, εκτός αν γίνουν δειγματοληπτικά (αφορούν το 9% των υποθέσεων) πρόσθετοι έλεγχοι επιβεβαίωσης της διαδικασίας ελέγχου και συμμόρφωσης.

Πρακτικά το πιστοποιητικό επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων των εταιρειών χωρίς πρόστιμα και αιφνιδιαστικούς φορολογικούς ελέγχους, αρκεί οι επιχειρήσεις να αποδείξουν την νομιμότητα όλων των δαπανών τους.

Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάρτιση της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης και της έκθεσης ελέγχου που εκδίδει ο ορκωτός ελεγκτής της επιχείρησης μετά τον τακτικό έλεγχο με βάση τα λογιστικά πρότυπα δεν διαφέρει ως προς τη διαχείριση των δεδομένων.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα 4.500 ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ με τζίρο άνω των 5 εκατ. ευρώ, ενεργητικό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ και προσωπικό άνω των 50 ατόμων είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν αδρά ελεγκτικές εταιρείες όχι μόνον για την πιστοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων, αλλά και για την πιστοποίηση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μάλιστα, τα πρόστιμα για όσους υποχρεούνται να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό, αλλά δεν το έχουν κάνει ανέρχονται από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Καταργούνται οι επιβαρύνσεις

Στελέχη της τρόικας έχουν διαπιστώσει τις μεγάλες επιβαρύνσεις που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και τα μεγάλα οφέλη που αποκομίζουν οι ελεγκτικές εταιρείες από την έκδοσή του (οι αμοιβές για το φορολογικό πιστοποιητικό προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση) και έχουν ζητήσει την κατάργησή του.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αντέδρασε σε αυτό το ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας πως μέσα από το φορολογικό πιστοποιητικό επιτυγχάνονται φορολογικές αναμορφώσεις που αυξάνουν τη φορολογητέα ύλη και τα έσοδα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης έχει αντιπροτείνει στην τρόικα να ισχύσει από το 2015 στην Ελλάδα ότι ισχύει και διεθνώς, δηλαδή η ενσωμάτωση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Έτσι, με το πιστοποιητικό ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων που θα δίνει ο ορκωτός ελεγκτής θα βεβαιώνεται εκτός από την αρτιότητα του ισολογισμού και η φορολογική (ή μη) συμμόρφωση της εταιρείας.

Με την πρόταση και οι επιχειρήσεις θα γλιτώσουν από το μεγάλο κόστος του φορολογικού πιστοποιητικού και το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τις ίδιες πολύτιμες πληροφορίες από τα ευρήματα του ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.

Μια ακόμη σημαντική πτυχή της πρότασης Μαυραγάνη είναι ότι η ενσωμάτωση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων θα συνεπάγεται πως οι εταιρείες δεν θα έχουν την υποχρέωση να καταγράφουν ξεχωριστές προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.

Απλά στον ισολογισμό τους στην ενότητα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες θα αναφέρουν αφενός το εάν έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 και αφετέρου τον τύπο φορολογικού πιστοποιητικού που έλαβαν (συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη, με θέματα έμφασης, με επιφύλαξη, αρνητικό συμπέρασμα).

Εάν δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή αυτό είναι επιβαρυντικό η εταιρεία θα ελέγχεται κατά προτεραιότητα από την φορολογική Αρχή.

in.gr