Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. α) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων - μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800 ευρώ με Φ.Π.Α. β) Έγκριση διάθεσης ποσού 73.800 € μαζί με το ΦΠΑ και γ)Έγκριση των όρων της Διακήρυξης.

2. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 10-09-13 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΓΑΖΙ – ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ. 6o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΕΣΣΑ – ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΚΑΝΤΡΗ ΚΑΙ ΚΟΡΦΕΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 580.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

3. Τροποποίηση της με αριθμ. 458/2013 (πρακτικό 18/09-08-2013) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση χρηματοδότησης για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, στα πλαίσια του έργου: «Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βάννος και Χουδέτσι - Πύργος, 3ο υποέργο: κατασκευή του δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι - Πύργος» αναδόχου «Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση κύριων δημοτικών δρόμων Δήμου Λάμπης- Δρόμος από Σακτούρια προς Άγιο Παύλο».

5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (9Η ΦΑΣΗ 2010-ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)»,. Αναδόχου Σταύρου Μαραβελάκη.

6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Ηρακλείου 2011 Δ΄ Φάση Νοτιανατολικό Σύμπλεγμα» Αναδόχου ΜΑΡΜΙ Α.Ε..

7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Απορροής Ομβρίων στο Επαρχιακό Δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου 2011» αναδόχου ΜΑΣΤ Ο.Ε.

8. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)»

9. «Έγκριση: α) διενέργειας διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 9.755,99 € (με Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ. 2γ. άρθρο 10 του ν.3316/05, καθώς και των κριτηρίων διαπραγμάτευσης, β) συμβατικών τευχών της εν λόγω μελέτης τα οποία είναι: 1)Τεχνική Περιγραφή, 2)Προεκτιμώμενη Αμοιβή, 3) Συγγραφή Υποχρεώσεων, 4)Οικονομική Προσφορά και γ) σύστασης επιτροπής διαγωνισμού.

10. Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας στα πλαίσια του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ασημίου», αναδόχου «Κοινοπραξία Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.- ΤΕΜΕΡ Α.Ε.- ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.».

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 450 € για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις δύο υπαλλήλων της Π.Κ. που θα μεταβούν στις 16-10-2013 στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο: «Αναπτύσσοντας κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας».

12. Έγκριση συνδιοργάνωσης ειδικής τουριστικής εκδήλωσης από την εταιρία North Enehts για λογαριασμό της Π.Ε. Χανίων, που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 15 Οκτωβρίου 2013 και διάθεσης πίστωσης 2.500 € για την κάλυψη δαπανών της.

13. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου που αφορά αίτηση των κ. Αντωνίου Μαυρή κλπ περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», κατά τη δικάσιμο στις 16/10/2013.

14. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης που αφορά αίτηση των Πήτερ Τζέημς Τσάτερτον κλπ. περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», κατά τη δικάσιμο στις 09/12/2014.

15. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που αφορά αίτηση των Ιωάννη Πυράκη κλπ περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δρόμου Σητεία – Παλαίκαστρο – Ζάκρος. Τμήμα Αγιά Φωτιά - Παλαίκαστρο», κατά τη δικάσιμο στις 13-11-13.

16. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 209/13 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ακυρώνεται η αριθμ. 535/Φ14.1133/29-05-12 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου περί επιβολής προστίμου στην «ΑΕ MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

17. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος (αποθήκης) για τη φύλαξη υλικών δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ρ.

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. Χανίων.

19. Αποδοχή της αρ. 358/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου και έγκριση διάθεσης πίστωσης του ποσού.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παράταση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2013-2014 που είχαν συναφθεί από την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους της Κρήτης όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών από τις Περιφερειακές Ενότητες.

21. Έγκριση διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» προϋπολογιζόμενης αξίας 159.415,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ, 20.723,95 ευρώ και συνολικά 180.138,95 ευρώ και οριστικοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου.

23. Έγκριση δαπάνης 11.921 € για ετήσια εισφορά συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στη διάσκεψη Απομακρυσμένων Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης (CPRM).

24. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 02-09-13 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΙΣΣΑΜΟΥ, του Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α..

25. Έγκριση μετακινήσεων.