Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , ανακοινώνεται ότι η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων με μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική ), αρχίζει από 8 Οκτωβρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013,σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.πρ.Δ29α/Φ.11/Γ.Π. οικ.31924/124/30-9-2013 του Υπουργείου Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2012 ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α) Για ανανέωση δελτίων

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.

2) Νέα (πρόσφατη) γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και η διάρκεια ισχύος της, σε περίπτωση που έχει λήξει. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους και την Περιφερειακή Ενότητα. 

3) Αστυνομική ταυτότητα(Φωτοτυπία).

4) Μία πρόσφατη φωτογραφία ,αν η προηγούμενη είναι κατεστραμμένη .
5) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το έτος 2012. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, οφείλει να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται κα ανανεώνουν το δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

7) Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας.

8) Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου μετακίνησης ,η οποία προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή, χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης χωρίς προσκόμιση δικ/κών. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση. 

Β) Για έκδοση νέων δελτίων:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου. 

2) Πρόσφατη γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). 

3) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας ή από την αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, δικαιούνται κάρτα και χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους και την Περιφερειακή Ενότητα. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Δ/κού Δ/ντή ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής 

4) Αστυνομική ταυτότητα. (Φωτοτυπία)

5) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Οικονομικής Εφορείας για το έτος 2012 ή στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει.(Ισχύει μόνο για δωρεάν μετακίνηση με την αστική συγκοινωνία). Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο ανεξάρτητα απ το όριο εισοδήματος τους. 
6)Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη Νοημοσύνης 30 και κάτω που δικαιούνται δελτίο συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρείς (3) ίδιες φωτογραφίες του δικαιούχου.

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Η ανανέωση και η έκδοση δελτίων μετακίνησης γίνετε και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες:

α) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11 στα τηλέφ.2821344226 -227.

β) Στα Κ.Ε.Π. της περιοχής τους.