Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει την Ε' Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις, διάρκειας 75 ωρών, από τις οποίες οι 30 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 45 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e - learning). 

Συγκεκριμένα στo Ρέθυμνο με την συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου θα υλοποιηθούν 2 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Ιανουαρίου 2014, με τα εξής θεματικά αντικείμενα: 

1. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα
2. Καινοτομία στην ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση

Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning). 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους. 
Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως την συμπλήρωση των τμημάτω
ν (20-25 εκπαιδευόμενοι αν τμήμα) και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων :

1. Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος www.ermeion.esee.gr

2. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται και να καταθέτουν την αίτηση τους στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου Πορτάλιου 23, Καλλιθέα (2ος όροφος) κ. Γιώργος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου και στον κ. Γιώργο τηλ. 2831055642 καθημερινά από 09.30 – 12.00 καθώς επίσης και στο e-mail του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου [email protected] .