Εκτεταμένες συνενώσεις, συγχωνεύσεις σχολείων και δημιουργία πολυδύναμων σχολικών κέντρων προετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας διαμορφώνοντας τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας.

Την Πέμπτη ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τις συγχωνεύσεις που διεξάγεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=615 και θα διαρκέσει µέχρι την ερχόµενη ∆ευτέρα.

Στο σχετικό κείµενο αναφέρεται ότι όπου διαπιστωθούν εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα συγχωνευθούν, αλλά θα ιδρυθούν νέα σχολεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχολεία ορεινών περιοχών και µικρών νησιών, όπου οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Στις περιοχές αυτές, θα εξεταστεί κάθε περίπτωση χωριστά και το τοπικό σχολείο θα ενταχθεί κατ’εξαίρεση σε οργανωτική δοµή µικρής σχολικής µονάδας βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουµένων των παιδαγωγικών κριτηρίων και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες µε την κατασκευή δηµοτικών έργων.

Παρά τις συνενώσεις εκατοντάδων σχολείων που προετοιμάζονται, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν θα στοιβαχτούν οι μαθητές στις τάξεις, καθώς δεν αλλάζουν οι σημερινές ρυθμίσεις για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη που είναι έως 25 για την Πρωτοβάθμια και έως 30 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι τρεις βασικές παράµετροι, βάσει των οποίων θα γίνουν οι συνενώσεις, θα είναι οι εξής:

-Η αντιστοιχία οργανικότητας και λειτουργικότητας των σχολικών µονάδων σε συνάρτηση µε το µαθητικό δυναµικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας κάθε σχολικής µονάδας.

-Η εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού την τελευταία 5ετία, ο ρυθµός αύξησης ή µείωσης και ο προσδοκώµενος αριθµός φοιτών των µέχρι το 2013.

-Οι εγγραφές των µαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου κ.λπ.) λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.

Για τη δηµιουργία του νέου σχολικού χάρτη κάθε περιφέρειας κριτήρια θα είναι κατ’ αρχήν οι κτιριακές υποδοµές- εγκαταστάσεις, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισµού στο σχολείο µετακίνησης.

Επιπλέον, θα εκτιµάται η χιλιοµετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδροµής.

Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει επίσης ότι οι σχολικές µονάδες που συνενώνονται θα αποτελούν ενιαία µονάδα χωρίς παραρτήµατα ή λυκειακές τάξεις, ενώ σε περίπτωση κατάργησης µιας ή περισσότερων µονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, θα ιδρύεται νέα σχολική µονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός µαθητών. Εξάλλου, οι µονάδες της ίδιας βαθµίδας που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο ως ξεχωριστές ενοποιούνται σε µία.

ιn.gr