Η Γ.Σ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνήλθε σήμερα 22 Οκτωβρίου 2013 συζήτησε εκτενώς κρίσιμα ζητήματα τα οποία απασχολούν τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε ψήφισμα το οποίο εξέδοσε αναφέρονται τα εξής:

"Τα μέλη της Γ.Σ θεωρούν ότι η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πλέον ουσιαστικά, κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα, τόσο για την χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Συμφωνώντας με το ψήφισμα της Συνόδου των Κοσμητόρων και Προέδρων που συγκλήθηκε στα Ιωάννινα 12-13 Οκτωβρίου 2013 εκτιμούν ότι, η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών προϋποθέτει διεπιστημονική γνώση, συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη συνεχούς αναθεώρησης πρακτικών και δομών και απαιτεί διασφάλιση εναλλακτικών τρόπων διαβίου επαγγελματικής μάθησης και πολλαπλής εξειδίκευσης. Η κατάσταση όμως αυτή δεν αντανακλάται στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία αντιμετωπίζει τα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και τα Παιδαγωγικά Τμήματα που την υπηρετούν.

Συγκεκριμένα:

Ο νέος τρόπος εισαγωγής στα Παιδαγωγικά Τμήματα τον οποίο θέσπισε το Υπουργείο Παιδείας, αποκλείει τις Επιστήμες της Αγωγής από τις ευρύτερες ομάδες Επιστημών (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Θετικές και Τεχνολογικές), στερώντας ουσιαστικά τους/τις υποψήφιους/ες από οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Η επιλογή αυτή οδηγεί στην κατάργηση της αρχής της ισονομίας για τους/τις υποψήφιους/ες του πεδίου.

Οι μη διορισμοί των μελών ΔΕΠ, που εκκρεμούν από τον Αύγουστο, αλλά δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα ΦΕΚ των συγκεκριμένων θέσεων, με αποτέλεσμα η διδασκαλία βασικών μαθημάτων να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, παράλληλα με τον μη διορισμό των ΕΤΕΠ και την μη έγκριση ακόμα της μεταφοράς του απαιτούμενου ποσού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού οδηγούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα Παιδαγωγικά Τμήματα σε ομηρία.

Ο μεγάλος αριθμός φοιτητριών και φοιτητών που σπουδάζουν στα Παιδαγωγικά Τμήματα, χωρίς τη διάθεση των απαραίτητων μελών ΔΕΠ και συμβασιούχων διδασκόντων/ ουσών αλλά και των απαραίτητων οικονομικών πόρων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς, υποβαθμίζει και ακρωτηριάζει την εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων και οδηγεί σε καταστάσεις βέβαιης δυσλειτουργίας αν όχι και αδυναμίας ολοκλήρωσης των προγραμμάτων σπουδών τους.

Παράλληλα, εξίσου καίριο είναι και το πρόβλημα της μη διάθεσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποσπασμένων εκπαιδευτικών για τη υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, που είναι υποχρεωτικό και απολύτως ουσιώδες μέρος του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Το έργο το οποίο καλούνται να προσφέρουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα Τμήματά μας είναι αναντικατάστατος και θα έπρεπε να αποτελεί ανελαστική υποχρέωση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τέλος, η διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων αποψιλώνει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης γενικά, και των Παιδαγωγικών Τμημάτων του ειδικότερα, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η κρίσιμη κατάσταση στην οποία αυτά περιέρχονται.

Η οποιαδήποτε προσπάθεια συρρίκνωσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων συνιστά ιστορικό και επιστημονικό ατόπημα που θα λειτουργήσει εις βάρος της εξειδίκευσης των φοιτητών / τριών τους και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων αλλά και εις βάρος της παιδείας και της εκπαίδευσης των μελλοντικών πολιτών και της κοινωνίας μας"