Ένα υπέρογκο πρόστιμο ύψους 160.000 ευρώ για παράνομη εξόρυξη αδρανών υλικών επιβλήθηκε σε χανιώτικη εταιρία από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος
Η επιχείρηση άσκησε προσφυγή, η οποία, όμως, απορρίφθηκε από τη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι "η παράβαση διαπιστώθηκε  κατά τη διάρκεια αυτοψίας την 1.12.2009. Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η πράξη επιβολής προστίμου της ΕΜΝΕ δεν είναι σύννομη, επειδή στηρίχθηκε αποκλειστικά στο 1057/9/208α/1.12.09 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος, λόγω «επιστημονικής ανεπάρκειας του αστυνομικού», δεν γίνεται δεκτός, καθ’ όσον το προαναφερόμενο έγγραφο αποτελεί πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται σε αυτό (άρθρο 171 του Κ.Δ.Δ.). Επιπλέον η πιστοποίηση της παράβασης κατ’ αυτόν τον τρόπο αρκεί για την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου και δεν είναι αναγκαία η αυτοψία από μηχανικό της Υπηρεσίας".