Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στο Μέτρο 213 «Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές Natura» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Στόχος του Μέτρου 213 είναι η προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων της άγριας χλωρίδας και άγριας πανίδας και των ειδών που καλύπτονται από τις Οδηγίες 92/43ΕΚ (Φυσικών Οικοτόπων) και 79/407ΕΟΚ (αγρίων πτηνών).

Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 8.000.228 ευρώ.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται από 21-10-2013 μέχρι 8-11-2013 στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

Περιοχές εφαρμογής είναι οι περιοχές δικαιοδοσίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Επιλέξιμοι είναι ιδιόκτητοι βοσκότοποι οι οποίοι αποτελούν νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας και δεν χρησιμοποιούνται για ενισχύσεις στο πλαίσιο των Πύλώνων Ι και ΙΙ (ενεργοποίηση βοσκοτόπων, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών, δάσωση γεωργικών γαιών) και δεν είναι συνιδιόκτητοι. 

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και κατέχουν νόμιμα ιδιόκτητους βοσκότοπους νησίδες φυσικής βλάστησης εντός περιοχών Natura υπαγόμενων στη δικαιοδοσία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών οι οποίοι φέρουν σήμανση ότι απαγορεύεται η βόσκηση το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους. 

Το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 ευρώ/Ha ετησίως.

Πληροφορίες δίνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr. 

Τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων είναι 2821346571, 2821346573 και 2821346530.