Με δύο κανόνες πραγματοποιούνται προσλήψεις στο δημόσιο κατά την περίοδο 2013-2014, επαναλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που διευκρινίζει ότι θα δεν μειώνονται οι υπάλληλοι, αλλά ανανεώνεται το ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά, το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι προσλήψεις γίνονται:

- Με τον κανόνα 1:5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις). Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 την πενταετία 2011- 2015 επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αυτού του κανόνα.

- Με τον κανόνα 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Οι συνολικά 15.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις, επομένως, δεν σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.