Σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα αλλά και επιβεβαίωση της πεποίθησης όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής ως μοναδικό στόχο τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων και όχι την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωσή τους, προκύπτουν όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού  έλαβε γνώση της «Αξιολόγησης Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων», την οποία κατέθεσε στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου 2013 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αρβανιτόπουλος, και η οποία συνιστά αιτιολογική εισήγησή του περί διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων.

Στην ανακοίνωσή της η Πρυτανεία αναφέρει χαρακτηριστικά:

• Σε αντίθεση με όλα τα ΑΕΙ των οποίων η έκθεση χαρακτηρίζεται ως «Ελλιπής», το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρεται ως το μόνο Ίδρυμα που εκπόνησε «σχεδόν πλήρη» έκθεση αξιολόγησης και σχέδιο στελέχωσης για τις δομές και υπηρεσίες του. Παρά ταύτα στην Εισήγηση δεν προκύπτει η παραμικρή αιτιολόγηση που να αντικρούει τις υποβληθείσες εκθέσεις από το Ίδρυμά μας, όπως όριζε ο ν. 4172/2013 (άρθρο 90). Συνεπάγεται επομένως ότι η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνόησε παντελώς την "Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών" και το "Νέο Οργανόγραμμα" μας, παραβιάζοντας σαφώς τον προαναφερομενο νόμο εις βάρος του Πανεπιστημίου Κρήτης.

• Σε σχετικούς πίνακες αναφέρονται οι δείκτες και οι συντελεστές, δια των οποίων το Υ.ΠΑΙ.Θ. εισηγείται, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει “πλεονάζον προσωπικό” και ως εκ τούτου προχώρησε τη διαδικασία διαθεσιμότητας 49 υπαλλήλων του. Πέρα από το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις της Εισήγησης αντιβαίνουν τις παγκοσμίως αποδεκτές αρχές διοικητικής οργάνωσης των Α.Ε.Ι., είναι προφανές ότι η επιλογή των δεικτών και συντελεστών έγινε με αυθαίρετο και μονομερή τρόπο, ώστε να ικανοποιηθεί η προειλημμένη απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικού προσωπικού (είναι ενδεικτική η πρωτοφανής και αυθαίρετη αναλογία 100 μέλη ΔΕΠ/1 Διοικητικό Υπάλληλο...).

• Αναφέρεται ότι τα Α.Ε.Ι. «οφείλουν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη τεχνογνωσία από το ΥΔΙΜΗΔ και το ΥΠΑΙΘ αλλά και την πρόσκληση 56 για την εκπόνηση Οδικού Χάρτη-Σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει από το Μάρτιο 2013 καταθέσει στο ΥΔΙΜΗΔ Οδικό Χάρτη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του. Στο κείμενο του Οδικού Χάρτη βασίστηκε η έκθεση αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών (62 σελίδες), το προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα (39 σελίδες) και το σχέδιο στελέχωσης (71 σελίδες) που ο Υπουργός θεωρεί πλήρη, άρα ολοκληρωμένα, και ταυτόχρονα φαίνεται να καλεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να εκπονήσει τον Οδικό Χάρτη που έχει ήδη εκπονήσει.

Η Εισήγηση παρά την αναγνώριση της πληρότητας της υποβληθείσας έκθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ούτε λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματά της, αλλά ούτε αντιπροτείνει εναλλακτικό οργανόγραμμα και σχέδιο στελέχωσης.

Η δημοσιοποίηση της Εισήγησης του Υπουργού επιβεβαίωσε την πεποίθηση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής ως μοναδικό στόχο τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων και όχι την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, επιβεβαίωσε ως επιβεβλημένη και ορθή την επιλογή της Συγκλήτου για αποστολή της μελέτης για την αξιολόγηση και το σχέδιο στελέχωσης των δομών και
υπηρεσιών του Ιδρύματος. Και τούτο καθότι η ‘ομολογία’ της Εισήγησης για την πληρότητα της μελέτης την οποία –κατά νόμο- υποβάλαμε, αλλά και η αγνόησή της από την Εισήγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενισχύει τα νομικά επιχειρήματά της προσφυγής που έχει καταθέσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης - μαζί με τα υπόλοιπα 7 ΑΕΙ που εθίγησαν με τη διαθεσιμότητα του Προσωπικού τους - στο Συμβούλιο της Επικρατείας.