Την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Οι ημερομηνίες των εκλογών καθορίστηκαν από την Εκλογική του Επιτροπή σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: α) Εμπορικό Τμήμα: 6 έδρες, β) Επαγγελματικό Τμήμα: 5 έδρες, γ) Βιοτεχνικό Τμήμα: 6 έδρες, δ) Τουριστικό Τμήμα: 4 έδρες.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και του ΠΔ. 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Γίνονται δεκτές και μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι παρακάτω, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο:
α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
δ. Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

Οι εξουσιοδοτήσεις των επιχειρήσεων νομικών προσώπων για τον ορισμό των εκπροσώπων τους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα πρέπει να κατατεθούν σε ειδικό έντυπο στην εκλογική επιτροπή το αργότερο μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 14.30

Η εξόφληση των οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει θα γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές.

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ.