Στην ενεργοποίηση, αν και με καθυστέρηση, του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προχωρά άμεσα η κυβέρνηση, με σκοπό να εισρεύσει ζεστό χρήμα στα Ταμεία και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την τρόικα ότι μαζί με τις άλλες προωθούμενες διατάξεις στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το κυνήγι της εισφοροδιαφυγής δεν αποτελεί απλώς ένα στόχο, αλλά μια άμεση προτεραιότητα, την οποία η κυβέρνηση υλοποιεί με οργανωμένο σχέδιο.

Ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, με επιστολή του προς τις διοικήσεις των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ενημέρωσε για τις διαδικασίες είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών από το ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με στοιχεία, υπολογίζεται ότι στο ΚΕΑΟ θα μεταφερθούν υποθέσεις 350.000 οφειλετών του ΙΚΑ, ενώ αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα, αν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ, θα βρεθούν πάνω από 100.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, που χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ ο καθένας.

Για άλλους τόσους, με μικρότερες οφειλές η αρμοδιότητα είσπραξης μένει στον ΟΑΕΕ.

Η διαδικασία

Η διαδικασία, βάσει της νομοθετικής ρύθμισης για τη σύσταση του ΚΕΑΟ και η οποία ορίζεται λεπτομερώς στην επιστολή που εστάλη από τον κ. Βρούτση προς τις διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, προβλέπει:

Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο ΚΕΑΟ

1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) από το ΚΕΑΟ εντός μηνός από τη σύνταξή της.

2. Η διαβίβαση των Πράξεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στο ΚΕΑΟ γίνεται αυτοματοποιημένα, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής.

3. Οι Πράξεις διαβιβάζονται μεμονωμένα σε πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας  ή γίνεται ομαδοποίησή τους και αποστέλλονται συγκεντρωτικά.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής αποστολής καθορίζονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και την ΗΔΙΚΑ.

5. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής.

6. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής ταξινομούνται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία, ανάλογα με το είδος.

7. Κατά την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής γίνεται έλεγχος πληρότητας, ορθότητας και συνέπειας στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί είναι ελλιπή ή λανθασμένα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του οφειλέτη, ενημερώνεται άμεσα ο ασφαλιστικός οργανισμός, και η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής τίθεται σε εκκρεμότητα μέχρι την αποστολή των αναγκαίων στοιχείων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Εγγραφή Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ

1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, αποδίδεται, με ηλεκτρονικό τρόπο, μοναδικός αριθμός ΚΕΑΟ. Η απόδοση του μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ γίνεται με σειριακό τρόπο ανά ημερολογιακό έτος.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή, οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στο ΚΕΑΟ, και για τις οποίες έχει συνταχθεί ή εκδοθεί χρηματικός κατάλογος από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεν θα λάβουν μοναδικό αριθμό ΚΕΑΟ. Ο αριθμός βεβαίωσης που έχουν λάβει στον ασφαλιστικό οργανισμό θεωρείται οιονεί μοναδικός αριθμός ΚΕΑΟ.

3. Με την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αυτή καθίσταται νόμιμος εκτελεστός τίτλος και εγγράφεται ηλεκτρονικά στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής, ενώ το ποσό που εισπράττεται αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών. Ταυτόχρονα ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία του οφειλέτη και της οφειλής.
Στους οφειλέτες αποδίδεται Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη ΚΕΑΟ, και ο αριθμός μητρώου του οφειλέτη στον ασφαλιστικό οργανισμό καταχωρείται ως στοιχείο στο λογαριασμό του οφειλέτη που τηρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ.

4. Μετά την εγγραφή στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων παύει κάθε αρμοδιότητα είσπραξης, ρύθμισης ή λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οργανισμών για τις οφειλές που διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ.

5. Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζεται κάθε Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που συντάσσεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον αφορά οφειλέτη για τον οποίο υπάρχει οφειλή σε εκκρεμότητα ή σε ρύθμιση στο ΚΕΑΟ, η οποία αφορά τον ασφαλιστικό οργανισμό που συντάσσει την ΠΒΟ.

Διαχωρισμός οφειλών σε άμεσα και μη εισπράξιμες

1. Μετά την εγγραφή της ΠΒΟ στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, οι οφειλές διαχωρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ σε άμεσα εισπράξιμες και μη, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου του ΚΕΑΟ.

2. Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δίνουν προτεραιότητα στις οφειλές που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως άμεσα εισπράξιμες και προχωρούν στην ενημέρωση του οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών.

3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: i) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου. ii) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας. iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. iv) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ΚΕΑΟ, κατόπιν πιστοποίησης. v) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική ή στη διεύθυνση κατοικίας του.
Με τις ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του θα ακολουθήσουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

4. Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του ή να υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις, εφόσον υφίσταται δυνατότητα ρύθμισης για το είδος της οφειλής. Μερική εξόφληση της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης δεν αναστέλλει τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς οργανισμούς, η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών γίνεται ανά ασφαλιστικό οργανισμό. Ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή να επιλέξει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς έναν ασφαλιστικό οργανισμό, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις οφειλές προς τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Σε λειτουργία εντός του μήνα

Με την ενεργοποίηση του Κέντρου, που αναμένεται να είναι πλήρης μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, θα μπουν στο μικροσκόπιο και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για να διεκδικηθούν, το δυνατόν περισσότερα, από ένα σύνολο ανείσπρακτών οφειλών που φτάνουν στο αστρονομικό ποσό των 15 δισ. ευρώ.

Οι αρμόδιοι γνωρίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος των οφειλών είναι ανέφικτο να εισπραχθεί, καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει ή κλείσει και η ανεργία συνεχώς διογκώνεται.

Κύκλοι προσκείμενοι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θεωρούν ότι μπορεί να υλοποιηθεί ένα αισιόδοξο σενάριο για την είσπραξη του 50%.

Εν πάση περιπτώσει, όσα περισσότερα χρήματα εισρεύσουν στα Ταμεία θα είναι μια απολύτως θετική εξέλιξη για τη στήριξη του συστήματος και την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για το 2014.

Ατομική Ειδοποίηση και λήψη μέτρων

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση.

Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις.

Η έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή επιδίδεται με υπάλληλο του ΚΕΑΟ ή δικαστικό επιμελητή. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138, Α΄), ή σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για την ηλεκτρονική κοινοποίηση.

Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του οφειλέτη στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών» του ΟΠΣ - ΙΚΑ. Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται και στις περιπτώσεις οφειλών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης στο ΚΕΑΟ και εκπίπτουν αυτής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών που τίθεται στην Ατομική Ειδοποίηση και εφόσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του, τα Περιφερειακά Τμήματα του ΚΕΑΟ προβαίνουν στη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνονται διαφοροποιούνται ανά κατηγορία οφειλέτη, και προσδιορίζονται από τις Διευθύνσεις Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου και Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ.

Σε περίπτωση που για τον ίδιο οφειλέτη υπάρχουν περισσότερες της μίας οφειλές, κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, αντικείμενο διεκδίκησης από το ΚΕΑΟ αποτελεί το συνολικό ποσό της οφειλής προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Κατά τη διαδικασία λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι δυνατή η υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης.

naftemporiki.gr/Άρης Μουσούρης