Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. –ΕΠΑ.Σ. προκήρυξε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

"Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.17 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

2. Το με αρ. πρ.125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., «Έκδοση τοπικής προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τις καταργημένες ειδικότητες».

3. Την υπ΄αρ. Δ1/111192/9-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)».

4. Το γεγονός ότι εξαντλήθηκε ο πίνακας ωρομισθίων εκπαιδευτικών από την καταργημένη ειδικότητα των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. της περιοχής ευθύνης μας.

Προκηρύσσει

Την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. –ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητάς μας , ως ακολούθως:

ΠΕ14.01 Ιατρών
ΠΕ14.02 Οδοντιάτρων
ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ1/111192/9-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ.Ε. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 4ος όροφος, Γραφείο 3) από 5-11-2013 μέχρι και τις 6-11-2013 και ώρα 8:30 έως 13:00. "