Εγκρίθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην πρόσκληση 80 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας « 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού – Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου».

Η παρούσα πράξη αφορά την προβολή και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και της άυλης τοπικής παράδοσης της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου και την ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.

Η προώθηση αυτή προτείνεται να γίνει μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού με τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προορισμού.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα υποστηρίζει ηλεκτρονικά όχι μόνο τις ιστοσελίδες του προορισμού, αλλά και μια ευρεία γκάμα άλλων εφαρμογών προώθησης μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και μια σειρά από άλλες λειτουργίες (εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) σχετικά με την προώθηση της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου.

Το όλο σύστημα διαχείρισης θα υποστηριχθεί και από το κατάλληλο έντυπο υλικό προώθησης.

Η πράξη προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω δύο υποέργων που περιλαμβάνουν τις εξής πέντε ενέργειες:

Δημιουργία τουριστικού portal eDMO και Mobile Friendly Site για την πληροφόρηση των τουριστών

Δράσεις προβολής και branding της Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου (δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, δημιουργία logo για την προβολή για την εικόνα του τουριστικού προϊόντος, τουριστική προβολή και διαφημιστική καμπάνια για την ενδοχώρα σε διάφορα μέσα, σχεδιασμός και δημιουργία multimedia υλικού, φωτογράφιση χωριών και αξιοθεάτων Ενδοχώρας Δήμου Χερσονήσου).

Οι παραπάνω ενέργειες συμπληρώνουν η μία την άλλη και δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των επισκεπτών στις περιοχές της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 143,049.00 € και η χρονική διάρκεια υλοποίησης την πράξης είναι 15 μήνες μετά την έγκριση του έργου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ.»