Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού της Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου του Υπουργείου Τουρισμού, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) καθώς και ορθή επανάληψη του τελικού πίνακα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των ως άνω φορέων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων.

Τελικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων ανά φορέα