Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 445 ανέργων επιστημόνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιλεγέντες ωφελούμενοι άνεργοι επιστήμονες, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ωφελουμένων, δεσμεύονται να αποστείλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης των πινάκων κατάταξης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα (18/11/2013), τα εξής δικαιολογητικά:

- Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

- Τίτλος/ Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). 

- Μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες (αποκλειστικά και μόνο για τους οικονομολόγους προκειμένου να αποδείξουν την εξειδίκευσης τους στον αγροτικό χώρο). 

- Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι η κάρτα ανεργίας πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη λήψη πτυχίου και να είναι εν ισχύ. 

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού ή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012, εάν υπάρχει κάρτα ανεργίας όχι). 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επιδοτούνται από άλλο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. 

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

- Άδεια παραμονής και απασχόλησης στην χώρα μας (μόνο για αλλοδαπούς). 

- Φωτοτυπία στοιχείων λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς και ΙΒΑΝ. Στο λογαριασμό ο ωφελούμενος πρέπει να είναι είτε ο αποκλειστικός δικαιούχος, είτε πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης, σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει με την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή (15/11/2013).