Εκτάκτως συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στις 12:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Aντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Άνω Μουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας»

2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας, διάθεσης πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και Επισκευή - συντήρηση - Βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας Κρήτης 5ο υποέργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – Β΄ΦΑΣΗ (Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού», προϋπολογισμού 600.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

3. Κρίση της από 26.09.13 ένστασης του κ. Σπυρ. Λαγουδάκη κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Αξιολόγησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης δρόμου ΓΑΖΙ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΑ», προϋπολογισμού μελέτης 332.929,68 € με Φ.Π.Α.
 
4. Εξέταση της από 25-10-2013 προσφυγής της εταιρείας ΜΑΡΜΙ Α.Ε., κατά της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «ΓΑΖΕΠΙ ΜΥΛΟΣ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ (ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ)», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. και έγκριση αποτελέσματος της από 29/10/2013 δημοπρασίας του υπόψη έργου

5. Κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ» (Αρ. Διακ/ξης 98438/36216/2013) προϋπολογισμού 200.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού για «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΗ»

7. Έγκριση δαπανών για συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 5° Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων μέλισσας στο στάδιο ειρήνης και Φιλίας

8. Έγκριση Δαπάνη για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης στο δίκτυο <<AREPO>>

9. Έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. β) διάθεση πίστωσης 60.000 € μαζί με το ΦΠΑ. γ) των όρων της Διακήρυξης και Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού

10. Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 199.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β)των όρων της Διακήρυξης και Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού και επιτροπής παραλαβής

11. Εξέταση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερη προσφορά για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Πληροφοριακού Κόμβου στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.020 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

12. Έγκριση δαπάνης: α) 528,9 Ευρώ για την επισκευή, συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικού στο Μηχάνημα έργου 101789 ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του Μ.Ε 5134 ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ, β) για την επιλογή και την υπαγωγή στο νέο γενικό τιμολόγιο Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που θα ισχύσει από 1/11/2013, για την με αρ. (5 85756391 01-6) παροχή Μέσης Τάσης της Π.Ε. Λασιθίου, γ) 1.452.88 ευρώ με το ΦΠΑ 23%, και την απευθείας προμήθεια διαφόρων ειδών γενικού καθαρισμού απαραίτητα για τον καθαρισμό των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου και δ) 1.240,86 ευρώ με το ΦΠΑ 23%, και την απευθείας προμήθεια διαφόρων υλικών, (λάδια, φίλτρα κλπ.) για το περιοδικό service του μηχανήματος έργων- (εκσκαφέα-φορτωτή)- new holland, με αρ. κυκλ. ΚΥ 101789 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων

14. Τροποποίηση της απόφασης με αρ. 609/24ο πρακτ./17-10-2013, ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Ηρακλείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € με ΦΠΑ

15. Πρακτική Άσκηση της σπουδάστριας Τ.Ε.Ι Κρήτης (Ηράκλειο) Μουλιανάκη Παρασκευής του Χρήστου στις Υπηρεσίες της Π.Κ. – Π.Ε. Ηρακλείου

16. Κατακύρωση αποτελέσματος για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια 16.827 λίτρων εγκεκριμένου εντομοκτόνου με δραστική ουσία Dimethoate & 193.700 κιλών ελκυστικής ουσίας για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ & πενήντα λεπτών (257.628,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

17. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Υποστήριξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης» (κωδικός ΟΠΣ έργου 369400) με προϋπολογισμό 460.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης - Π.Ε. Ρεθύμνου

20. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 28-11-2013, κατά τη συζήτηση που κατέθεσαν από κοινού η ΕΝΠΕ και οι 13 Περιφέρειες κατά της ΚΥΑ 30844/2013 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2014»

21. Έγκριση δαπάνης 943,41 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη συνδιοργάνωση από τη Π.Ε. Χανίων τριήμερων Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοικτής Θάλασσας οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την `Ενωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα

22. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαδημοτική οδοποιία από οικισμό Μεγάλης Βρύσης Δήμου Αγίας Βαρβάρας έως οικισμό Βαλή Δήμου Γόρτυνας», Αναδόχου «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.»

23. Πρόταση συμμετοχής της περιφέρειας Κρήτης σε πολυσέλιδη διεθνή έκδοση για την άγνωστη ενδοχώρα της Κρήτης

24. Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Σαρδηνία σε εκδήλωση γαστρονομικού περιεχομένου με θέμα το λάδι, το ψωμί και τον πολιτισμό

25. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ενός νέου φορτηγού αυτοκινήτου ειδικά διασκευασμένου ως Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης

26. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση υλοποίησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Τρωκτικών περιοχής Γιόφυρου – Ξηροπόταμου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

27. Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων από την Π.Ε. Ρεθύμνου

28. Έγκριση μετακινήσεων

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση κατασκευή των αναφερόμενων τεχνικών έργων και την πραγματοποίηση των προμηθειών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.