Προκηρύσσoνται εξετάσεις για την απόκτηση - ανανέωση «Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων » στις 13-12-2013, ημέρα Παρασκευή, στις 09.00 το πρωί.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δνσης Μεταφ. & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 31085/10-08-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου

Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ Νικολάου Καλαϊτζάκη, και η ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρακαλούται να υποβάλλουν στην Δ/νση Μεταφ. & Επικοιν. της Π.Ε.. Ηρακλείου μέχρι τις 10-12-2013 αναλυτική κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης.