Στην εφαρμογή Προγραμμάτων Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προχωρά ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις. 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών επιτρέπει στον ΟΤΕ να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα και να δημιουργήσει μελλοντικά ευκαιρίες για την απασχόληση νέων ανθρώπων. Η συνολική δαπάνη που θα καταβάλει ο ΟΤΕ για την υλοποίησή τους εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 190 εκ. ευρώ ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι. Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

Ενότητα Α: Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Προβλέπουν, μεταξύ άλλων:
1. Την αναπλήρωση από 70% έως 95% κατά κατηγορία των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης, 
2. Μικτό ποσό ίσο με τις εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για αυτασφάλιση, 
3. Την νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε €25.291 και επιπλέον μισθούς 9 μηνών 
4. Μικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, που ανέρχεται μέχρι του ποσού των €11.000 περίπου. 
5. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθώς και
6. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Ενότητα Β: Ανοιχτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας στον ΟΤΕ και προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων (σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ, σε δικηγόρους, σε προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας και σε εργαζόμενους σε ειδική άδεια) που δεν εντάσσονται στα προγράμματα της Ενότητας Α. 
Στις παροχές περιλαμβάνονται:
1. Η νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, που δύναται να φτάσει σε €25.291 και επιπλέον μισθούς 9 μηνών, 
2. Μικτό ποσό ίσο με καθαρούς μισθούς 3 έως 4 ετών κατά κατηγορία, 
3. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψης για 3 χρόνια και 
4. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου. 

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΤΕ δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ επωμίζεται το σύνολο του κόστους. Επίσης συμβάλλουν στην αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα δώσουν την ευκαιρία για απασχόληση σε νέους ανθρώπους κάτω των 30 ετών.

Τα κίνητρα που παρέχονται στους εργαζομένους λαμβάνουν υπόψη το δύσκολο μακροοοικονομικό περιβάλλον και είναι επωφελή για τους ανθρώπους του ΟΤΕ, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό που προσέφερε στην εταιρεία, να αποχωρήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Τα Προγράμματα αναλυτικά:

Ενότητα Α: Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Α1: Αφορά σε εργαζομένους που θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2013 και προβλέπει καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και επιπλέον μικτό ποσό 25.000 ευρώ. 

Α2: Αφορά σε εργαζομένους που μέχρι 31/12/1013 θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής σύνταξης μέχρι 31/12/2020 (δηλ. έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λόγω χρόνου υπηρεσίας, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία). Προβλέπει καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και επιπλέον μικτό ποσό αναπλήρωσης κατά 90% των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης. 

Α3: Αφορά σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη στον ΟΤΕ και θεμελιώνουν από 1-1-2014 έως 31-12-2018 δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης (πλήρους ή μειωμένης). Το πρόγραμμα προβλέπει:

1. Καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης
2. Μικτό ποσό για την αναπλήρωση κατά 70%-85% των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης. Το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται από 80% έως και σε 95% σε περίπτωση θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης: 

Ποσοστό αναπλήρωσης βάσει έτους συνταξιοδότησης
Έτος Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη
2014 - 2015 70% 80%
2016 - 2017 80% 90%
2018 85% 95%

3. Ο ΟΤΕ θα καταβάλει επίσης μικτό ποσό ίσο με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) έως τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης), χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Επιπλέον για όλα τα προγράμματα προβλέπεται:
1. Μικτό ποσό έως €11.000 περίπου ίσο με το κόστος αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, όπου απαιτείται. 
2. Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη (υγείας και ζωής), και 
3. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και OTE TV.

Διευκρινίζεται ότι το μικτό ποσό που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη για τους εργαζομένους ΟΤΕ αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, δύναται να φτάσει σε €25.291 και επιπλέον μισθούς 9 μηνών, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Ενότητα Β : Ανοιχτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας στον ΟΤΕ και προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται σε εργαζομένους που δεν εντάσσονται στα προγράμματα της Ενότητας Α. 

Το πρόγραμμα Β1 αφορά σε εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ και προβλέπει:

α. Μικτό ποσό ίσο με την προβλεπόμενη για τους εργαζομένους ΟΤΕ αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης. 
β. Μικτό ποσό ίσο με καθαρούς μισθούς 3 ετών σε 14μηνη βάση (42 μηνιαίοι καθαροί μισθοί).
γ. Ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για 3 χρόνια και
δ. Προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και OTE TV.

Τα Ανοιχτά Προγράμματα Β2, Β3 και Β4 απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (δικηγόροι, προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας, εργαζόμενοι σε ειδική άδεια), με μικρές παραλλαγές στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στα κίνητρα αποχώρησης.