Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, για την πρόσληψη ακόμη 27.948 ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την Τετάρτη 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ» μέσω του portal ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα από τον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el

Στο Δήμο Πλατανιά προβλέπεται, μέσω του εν λόγω προγράμματος, η πρόσληψη 44 συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.