Η παρουσίαση και η αξιολόγηση των βασικών χρηματοοικονομικών στοιχείων 841 ανώνυμων εταιρειών με έδρα την Κρήτη προκύπτει στην μελέτη που εκπονήθηκε από τον οικονομολόγο Μανόλη Δαμιανάκη, τον αναλυτή Χατζηεμμανουήλ Ιωάννη και στελέχη GLOBAL TRUST.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην μελέτη και στην Κρήτη η έντονη ύφεση επηρέασε αρνητικά τις ανώνυμες εταιρείες όμως σε μικρότερο βαθμό από την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως λόγω του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα και των υψηλών αποθεμάτων ρευστότητας της μεσαίας κυρίως τάξης από τα προηγούμενα «καλά» χρόνια.

Από 10% μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων την περίοδο 2000 - 2007, την εξεταζόμενη περίοδο 2008 - 2012 εμφάνισαν συνολική μείωση 13,2%.

Αναλυτικότερα, το 2012 ο τομέας του τουρισμού αύξησε σημαντικά σε σχέση με το 2008, την συμμετοχή του στην κρητική οικονομία.

Όσον αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών των 841 Α.Ε., αύξησε σημαντικά το μερίδιο του από 18,5% σε 25%.

Ο κλάδος του τουρισμού ήταν ο κερδισμένος της τελευταίας πενταετίας γιατί είχε ικανοποιητική αύξηση των μεγεθών του ενώ οι άλλοι κλάδοι είχαν μείωση.

Είναι χαρακτηριστική η αύξηση του κύκλου εργασιών από 589,1 σε 706,8 εκατ. ευρώ.

Ο τομέας της βιοτεχνία - βιομηχανία είχε επιδείνωση των βασικών του μεγεθών με μικρή μείωση της συμμετοχής του στην συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2008 - 2012 υπήρξε μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 10,9%.

Ο τομέας του εμπορίου όπως αναμενόταν είχε μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις από τον τουρισμό και την βιομηχανία λόγω μεγαλύτερης ελαστικότητας στην ύφεση και εξάρτηση από την εγχώρια ζήτηση καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 23,3% από 982,2 στα 753,7 εκατ. ευρώ.

Από την αξιοποίηση των οικονομικών στοιχείων το 2012 των κρητικών ανωνύμων εταιρειών προκύπτει επίσης ότι ο νομός Ηρακλείου με 49% των μόνιμων κατοίκων της Κρήτης, κατείχε το 61,4% των ΑΕ, το 66,9% των πωλήσεων, το 64,3% των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων και 58% του ενεργητικού.

Αντίστοιχα, ο νομός Χανίων με 25% του πληθυσμού της Κρήτης, κατείχε το 14,4% των ΑΕ με 11,3% επί των συνολικών πωλήσεων και 18,2% επί των συνολικών κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, μείωσε την συμμετοχή του επί του συνόλου της Κρήτης.

Ο νομός Ρεθύμνης με 13,7% του συνολικού πληθυσμού, κατείχε το 15,6% των ΑΕ με 14,2% επί των πωλήσεων, διατηρώντας το μερίδιό του, 13,3% ενώ ο νομός Λασιθίου με 12,1% του πληθυσμού, κατείχε το 8,7% των εταιρειών, συμμετέχοντας με 7,6% επί των συνολικών πωλήσεων και 4,2% επί των συνολικών κερδών προ φόρων και αποσβέσεων.

Προβλέψεις

Το επιχειρηματικό περιβάλλον που υπάρχει σήμερα και η διαμόρφωση του τα επόμενα χρόνια θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την πορεία των κρητικών επιχειρήσεων.

Στην έρευνα αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθεί η φάση ύφεσης το 2013 όμως θα παραμείνει σε φάση σταθεροποίησης χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια και το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις θα παραμείνει αρνητικό, πιο συγκεκριμένα:

Η κρητική οικονομία λόγω κυρίως του τουρισμού, της γεωργίας και κτηνοτροφίας αλλά και του δυναμισμού αρκετών βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων με ποιοτικά προϊόντα, θα διαφοροποιηθεί θετικά από την υπόλοιπη Ελλάδα και οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση θα είναι μικρότερες.

Το 2013 εκτιμάται περαιτέρω μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων αλλά με μικρότερους ρυθμούς από τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, αναφέρεται ότι το 2014 θα είναι χρονιά σταθεροποίησης και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μικρή ανάκαμψη από το 2015 και μετά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την μελέτη

Δείτε εδώ τα συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις