Με προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου δίνει το δικαίωμα στον αρμόδιο Επίτροπο του Δημοσίου να ασκεί βέτο στις κρίσιμες αποφάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Αναλυτικά η παράγραφος 3 του Αρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής «Ο εκπρόσωπος αυτός έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας».

Για παράδειγμα αν ίσχυε η παραπάνω ρύθμιση κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank, τότε ο Επίτροπος θα μπορούσε να ασκήσει Βέτο στην απόφαση του Δ.Σ. της δεύτερης τράπεζας, σύμφωνα με την απορριπτόταν η πρόταση συγχώνευσης, και να έθετε το ζήτημα στην γενική συνέλευση των μετόχων της εν λόγω τράπεζας.

Αρμόδιος κυβερνητικός παράγων που ρωτήθηκε σχετικά από το protothema.gr επεσήμανε ότι η παρουσία των Επιτρόπων θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο από ό,τι μέχρι τώρα βαθμό. “Η δυνατότητα που παρέχεται συμβάλλει αναμφίβολα στην καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών και μην πάει αναγκαστικά το μυαλό σας στην προοπτική συγχωνεύσεων ή συνεργασιών. Υπάρχουν κι άλλα σημαντικά ζητήματα για τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αποφαίνεται η γενική συνέλευση των μετόχων, όπου παρόντες είναι και ξένοι επενδυτές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

protothema.gr