Ένα κείμενο που δείχνει ότι ο εγκέφαλος διαβάζει τα κείμενα και τις λέξεις σαν σύνολο, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για να πειστείτε δεν έχετε παρά να διαβάσετε γρήγορα το παρακάτω κείμενο. Μπορείτε!

"Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα.

Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.

Ατίπτσυεο, ε;"

www.focusonchild.gr