Ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της Ελληνικής υπηκοότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες 94/80/ΕΚ, και 93/109/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ 133/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.2196/1994 αντίστοιχα.

Ειδικότερα και όσον αφορά τις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μια φορά κατά τις ίδιες εκλογές. 

Στην περίπτωση που οι Ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του Κράτους μέλους καταγωγής τους θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου διαμονής τους.

H προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι από τα τμήματα δημοτολογίων των δήμων της Κρήτης.