Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής για το έτος 2013 παρατείνεται έως τις 15 Δεκεμβρίου 2013.

Οι παραγωγοί οινοστάφυλων οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει την παραγωγή τους (όσοι έχουν πάρει βεβαίωση για χρήση στο Τελωνείο έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία) θα μπορούν ακολουθώντας την διαδρομή www.minagric.gr / ψηφιακές υπηρεσίες / δηλώσεις συγκομιδής να υποβάλλουν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά.

Όσοι δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, μπορούν για το έτος 2013 να καταθέτουν χειρόγραφες δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014 στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων στην Αγυιά.

Για το έτος 2014 οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009
• Οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής προορίζεται για κατανάλωση ως έχει ή για ξήρανση ή για άμεση μεταποίηση σε χυμό σταφυλιών.
• Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατίθεται ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
• Οι παραγωγοί οι οποίοι παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους σε συνεταιριστικό οινοποιείο ή σε ομάδα παραγωγών των οποίων είναι μέλη.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, κ.λ.π.), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.