Την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα, έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Ταυρωνίτη προτάσσεται στην επιστολή του προς τον υπουργό υποδομών, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων μετά τις ζημιές που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση τις προηγούμενες μέρες.

Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά:

Με αφορμή τις μεγάλες πλημμύρες και καταστροφές που έγιναν στην περιοχή του Δήμου Κισάμου στο Β.Δ άκρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λόγω βροχής πολύ μεγάλης έντασης και διάρκειας, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , με την αρ.πρωτ.7087/ 03-12-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σας θέτουμε υπόψη τα επόμενα για την ανάγκη κατασκευής των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ποταμό Ταυρωνίτη εντός του Δήμου Πλατανιά, αμέσως ανατολικά του Δήμου Κισάμου :

1. Υφιστάμενη κατάσταση κοίτης ποταμού Ταυρωνίτη. Ανάγκη κατασκευής Έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ο ποταμός Ταυρωνίτης είναι ένας από τους μεγαλύτερους χειμάρρους της Κρήτης με λεκάνη απορροής εκτάσεως 132 τετρ. χλμ. Στις όχθες του ποταμού Ταυρωνίτη έχουν κατασκευασθεί κατά θέσεις προσωρινά μη επενδεδυμένα χωμάτινα αναχώματα για την προστασία από πλημμύρες των υφιστάμενων καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης, των παράλληλων δρόμων και των μεμονωμένων οικιών.
Κατά τη διάρκεια πλημμυρών στην περιοχή των μη επενδεδυμένων πρανών και στον πόδα τους δημιουργούνται εγκάρσιοι στροβιλισμοί του νερού, με επακόλουθο την υποσκαφή της βάσης τους, την κατάπτωσή τους και τελικά την καταστροφή τους, με συνέπεια να πλημμυρίζουν οι εκατέρωθεν της κοίτης εκτάσεις. Έτσι οι τέως Δήμοι της περιοχής αναγκαζόταν σε ετήσια βάση να αποκαθιστούν τα προσωρινά αυτά αναχώματα με σημαντικές εκάστοτε δικές τους δαπάνες. Αυτός είναι ο λόγος που ζητήθηκε και η Περιφέρεια Κρήτης ενέταξε τη σχετική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στη ΣΑΜΠ 002/3.

2. Ανάθεση και εκπόνηση μελετών. Εγκρίσεις.

Η μελέτη ανατέθηκε την 19-06-2008 σε Ομάδα Τεχνικών Γραφείων κατά τη διαδικασία του Ν. 3316 / 2005. Αρχικά εκπονήθηκε η Μελέτη Οριοθέτησης της Κοίτης του Ποταμού Ταυρωνίτη, η οποία εγκρίθηκε με την με ΑΠ 867 / 690 / 13-05-2009 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης.
Ακολούθησε η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Ποταμού και βάσει αυτής εκπονήθηκε η Π.Π.Ε., η οποία εγκρίθηκε χωρίς αλλαγές με την με ΑΠ 133551 / 14-12-2010 απόφαση του Υπ. Περιβάλ. & Κλιματ. Αλλαγής – Ε.Υ.ΠΕ. Ακολούθησε η εκπόνηση της Μ.Π.Ε., που εγκρίθηκε με την ΑΠ 2642/25-07-2012 απόφαση Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης.
Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις επικαιροποιήθηκε η Οριστική Μελέτη των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ποταμού Ταυρωνίτη από πλευράς Τιμολογίου και Προϋπολογισμού επειδή είχαν περάσει τρία χρόνια από τότε που εκπονήθηκε, απεστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο γνωμάτευσε υπέρ της έγκρισής της (Γνωμοδότηση 75 Πρακτικό 8ο της 19-09-2012) και ακολούθησε η έγκρισή της με την 326 / 30-10-2012 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Πλατανιά.

3. Αντικείμενο Οριστικής Μελέτης Έργων Αντιπλ/κής Προστασίας Ποταμού Ταυρωνίτη. Προβλεπόμενα Έργα.

Η Οριστική Μελέτη περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης της κοίτης του Ταυρωνίτη αμέσως ανάντη της παραλίας και της ζώνης Natura σε μήκος 5.300 μ. με τραπεζοειδή διατομή πλάτους 42 μ. και 31 μ. με επιλογή επένδυσης των κεκλιμένων πρανών με κεκλιμένα λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (βάσει της πρόσφατης διεθνούς τεχνικής), που είναι λύση φιλικότερη προς το περιβάλλον και αισθητά οικονομικότερη κάθε άλλης. Επίσης περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης του υπόλοιπου τμήματος της κοίτης μήκους 3.400 μ. μέχρι Βουκολιές με κατασκευή μόνο αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης της κοίτης και κατ΄επέκταση τη μείωση της ταχύτητας ροής επειδή η κοίτη είναι φυσικά εγκιβωτισμένη.

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν έπειτα από διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για να είναι τεχνικοοικονομικά συμφέροντα και περιβαλλοντικά αποδεκτά και όλα περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. και εντός της ζώνης που ορίζεται από τις εγκεκριμένες οριογραμμές οριοθέτησης. Πέραν τούτου ο απαιτούμενος όγκος των λίθων για την πλήρωση των συρματοκιβωτίων θα προέλθει από τη διευθετούμενη κοίτη.

Ο προϋπολογισμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Ταυρωνίτη από την ακτή και σε μήκος 8.700 μ. προς τα ανάντη ανέρχεται σε 6.336.356,00 € χωρίς Γ.Ε. κλπ. και σε 10.430.000,00 € περιλαμβανομένων Γ,Ε.+Ο.Ε. 18%, Απροβλέπτων 9%, Αναθεώρησης 4% και ΦΠΑ 23%.

4. Οφέλη από την υλοποίηση των Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

Με την υλοποίηση των έργων θα επιτευχθεί η αντιπλημμυρική προστασία των εκατέρωθεν της κοίτης καλλιεργειών, όπως επίσης και η περαιτέρω αναβάθμιση της Αστικής και Σημαντικής - Τουριστικής περιοχής Χανιά - Μάλεμε - Κολυμβάρι. Πράγματι τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην αισθητική του τοπίου και επιπλέον στην τροφοδότηση της παραλίας του Κόλπου Χανίων με ιζήματα που θα προέρχονται από στερεοπαροχές της λεκάνης Ταυρωνίτη για την αποκατάσταση - μαζί με λοιπά μέτρα και μικρής κλίμακας έργα που μελετώνται - της διαβρωμένης αμμώδους παραλίας Χανιά - Κολυμβάρι.

Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένου ότι η ένταξη του υπόψη έργου δεν είναι δυνατή πλέον στο ΠΕΠ Κρήτης, και δεδομένου ότι το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ένταξη των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ποταμού Ταυρωνίτη προϋπολογισμού 10.430.000 € στα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου σας κατά ένα μέρος στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και κατά το υπόλοιπο στο ΣΕΣ 2014-2020, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του τόσο σημαντικού για την περιοχή έργου.»