Με ικανοποιητικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι δράσεις του προγράμματος «Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Ιστός».

Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στην Α.Σ. «Κοινωνικός Ιστός» συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς: «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης» , Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή , Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα Κ.Ε.Κ .Α.Ε. , Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Παγκρήτιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού και Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Συντονιστής εταίρος έχει οριστεί η «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ».
Συμβουλευτική

Μετά την επιλογή των ωφελουμένων της Πράξης τον περασμένο Μάρτιο, ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης της Συμβουλευτικής. Κάθε ωφελούμενος της Πράξης παρακολουθεί 20 συναντήσεις συμβουλευτικής και συγκεκριμένα 14 ατομικές και 6 ομαδικές συναντήσεις.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις κυρίως στα παρακάτω αντικείμενα: Διερεύνηση αναγκών, Ατομικό Σχέδιο Δράσης, επαγγελματικός προσανατολισμός, νομική συμβουλευτική, σύνταξη βιογραφικού, προετοιμασία για συνέντευξη, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κτλ.

Οι συναντήσεις συμβουλευτικής πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα στελέχη του φορέα συμβουλευτικής και εξωτερικούς συνεργάτες όλοι επιστημονικό προσωπικό κυρίως κατεύθυνσης ανθρωπιστικών κοινωνικών σπουδών.
Κατάρτιση

H δράση της Κατάρτισης ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Αυγούστου. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες σεμιναρίων επιμόρφωσης (20 άτομα ανά ενότητα):

 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική οικονομία

 Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική Τέχνη

 Εξειδικευμένες Δεξιότητες

 Κατάρτιση Στελεχών κατ Οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας

 Κατάρτιση στην Κατασκευή Χρηστικών Αντικείμενων με Παραδοσιακά Υλικά

Προώθηση στην Απασχόληση

Στόχος της Πράξης είναι 73 ωφελούμενοι να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών την δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Παράλληλα, επιδιώκεται 27 ωφελούμενοι να ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας 15 επιχειρήσεις (εκ των οποίων 3 με συμμετοχή 15 τουλάχιστον ωφελούμενων θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας).

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν και 73 επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα στους τομείς Πράσινης Οικονομίας, Εναλλακτικού Τουρισμού, ΤΠΕ και Πολιτισμού που θα προσλάβουν ανέργους και επομένως θα τύχουν Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.