Τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ για θέματα ενέργειας, παρουσίασε στους ομολόγους του ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο του σημερινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια: τον στόχο του 2014 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, τον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος-μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, και την αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές τής ΕΕ με ορίζοντα πέραν του 2020, βάσει της πρότασης της Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια». Όπως ανέφερε ο κ. Μανιάτης, το πλαίσιο για το 2030 αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.

Άλλη προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, με στόχο να υιοθετηθεί τον Ιούνιο 2014.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κόστους της ενέργειας, και ιδιαίτερα του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και τον ευάλωτο καταναλωτή, ο Γιάννης Μανιάτης ανέφερε ότι η ελληνική Προεδρία θα δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Εξάλλου, προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας αποτελεί και η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Έμφαση θα δοθεί στη βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς και στη διασύνδεση των κρατών μελών, καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τις ενεργειακές υποδομές, ο υπουργός τόνισε ότι στο άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου, στην Αθήνα, θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και τις ενεργειακές οδούς της ΕΕ, όπως ο Νότιος Διάδρομος και η Ανατολική Μεσόγειος, και θα αναζητηθούν εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs).

Εξάλλου, στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών, όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για τη Νοτιανατολική Ευρώπη και η Ένωση για τη Μεσόγειο.

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ο υπουργός ΠΕΚΑ επισήμανε ότι καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ:

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στο πλαίσιο του σημερινού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον ενεργειακό τομέα, ως εξής:

· Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου το A΄ εξάμηνο του 2014 βασί­ζον­ται σε τρεις προθεσμίες-ορόσημα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια. Ειδικότερα:

o τον στόχο του 2014 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

o τον στόχο του 2015, έτος κατά το οποίο κανένα κράτος - μέλος δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και

o την αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή το 2015.

· Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένω­σης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή με ορίζοντα πέραν του 2020 βασιζόμενη στην αναμενόμενη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το «Πλαίσιο 2030 για την κλι­μα­τική αλλαγή και την ενέργεια». Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου 2014 αναμένουμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση πολιτικής επί του Πλαισίου για το 2030 η οποία θα τροφοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2014.

· Δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, πέραν του Πλαισίου για το 2030, αποτελεί το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευ­ρω­παϊκής Οικονομίας διασφαλίζοντας φυσικά τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας δράσεις για τη δημιουργία και νέων. Η Ελληνική Προεδρία, αξιοποιώντας την αναμενόμενη τον Ιανουάριο σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προγραμματίζει πολιτική συζή­τη­­ση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 4ης Μαρτίου, η οποία θα απο­­τελέσει τη βάση για τη προετοιμασία Συμπερασμάτων Συμβουλίου Υπουργών Ενέρ­γει­ας, προς υιοθέ­τη­ση στο Συμβούλιο Υπουργών της 12ης Ιουνίου 2014. Η παγκόσμια οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η μέχρι σή­μερα εμπειρία της Ευρώπης στις πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα, αλλά και οι πρόσ­φατες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, όπως για παρά­δειγ­μα η αξι­ο­­ποίηση του shale gas σε ΗΠΑ και Καναδά, θα αποτελέσουν εφαλτήριο συζήτησης για το κό­στος της ενέργειας και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

· Τρίτον, εξίσου σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η εξέταση του ζητήματος του κόστους της ενέρ­γειας και από την οπτική του κόστους για τον τελικό οικιακό καταναλωτή και ιδιαί­τε­ρα τον ευά­λω­το καταναλωτή. Η Προεδρία σκοπεύει να αποδώσει ειδική προτεραι­ότητα στη προώθηση δράσεων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα επιτρέψουν στους κατα­ναλωτές να ευεργετηθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά και να ασκήσουν τα δικαιώματα και τις επιλογές που τους παρέχονται, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία για τους ευάλω­τους καταναλωτές. Προς τούτο, η Προεδρία, μεταξύ άλλων, θα δώσει επίσης προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως ένα πρόσφορο μέτρο υποβοήθησης των προσπαθειών μείωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι καταναλωτές, καθώς και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

· Το ζήτημα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί, επίσης, πολύ σημαντική προτεραιότητά μας. Η Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη της ότι η ευρεία δημόσια συμμετοχή, καθώς και η ικανοποίηση των κοινωνικών αιτημάτων, αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα επιδιώξει την ανάδειξη απαραίτητων δράσεων για την βελτιστοποίηση των ωφελειών της ολοκληρωμένης αγοράς, γεφυ­ρώ­νοντας υπάρχοντα κενά μεταξύ των διασυνδέσεων των κρατών μελών και καθιστώντας την εσωτερική αγορά σημαντική και για τις απομονωμένες περιφερειακές περιοχές της Ένωσης.

· Τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακών υποδομών κατέχουν ειδική θέση στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Ως εκ τούτου, στο Άτυπο Συμβούλιο του Μαΐου στην Αθήνα, θα συζητήσουμε -μεταξύ άλλων- τις σημαντικές εξελίξεις για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων της Ένωσης, όπως ο Νότιος Διάδρομος και η Ανατολική Μεσόγειος και θα αναζητήσουμε πρόσφορα εργαλεία για τη χρηματοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs).

· Αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 θα αποτελέσουν, μεταξύ άλλων, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και κυρίως η αξία των πολυμερών διεθνών συνεργασιών όπως είναι η Ενεργειακή Κοινότητα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ένωση για την Μεσόγειο.

· Όσον αφορά στις έμμεσες αλλαγές χρήσης γης (ILUC), μετά τη σημερινή εξέλιξη, θα διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητες.

· Αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της πυρηνικής ενέρ­γειας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ επεσήμανε τα εξής:

o Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι μη πυρηνική χώρα και η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί επιλογή στον εθνικό μας σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, καθώς οι συνέπειες ενός πυρηνικού ατυχήματος μπορεί να είναι και διασυνοριακές, η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσής της σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

o Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το ατύχημα στη Fukushima και τα ευρήματα από την αξιολόγηση των περιθωρίων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες (δοκιμές αντοχής – stress tests), προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί η υιοθέτηση της τροποποίησης της Οδηγίας για την Πυρηνική Ασφάλεια, η συζήτηση της οποίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου (Working Party on Atomic Questions).

energypress.gr