Κατά το τρέχον διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την προετοιμασία των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων της επόμενης, πέμπτης προγραμματικής περιόδου.

Οι Αρχές των Υπουργείων και Περιφερειών έχουν κληθεί κατ΄ αρχήν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της Χώρας με την διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων. 

Στόχος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα σοβαρές συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας και την μείωση των διατιθέμενων πόρων στον τομέα της υγείας, είναι η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των πόρων που θα διατεθούν, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα του συστήματος και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης, στο χρονικό ορίζοντα της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Άμεσα, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, προχώρησε στην εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων και στην διαμόρφωση σχεδίου δράσεων και στη συνέχεια έργων, στον τομέα της Υγείας στη Περιφέρεια Κρήτης, για την περίοδο 2014-2020, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες των Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Κρήτης και σε άμεση συνάφεια με τις προτεραιότητες ανάπτυξης της Ελλάδος και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της Ε.Ε. 

Ειδικότερα, προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

• Ζήτησε από όλα τα Νοσοκομεία της Κρήτης να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν τις δράσεις που προτείνουν για την νέα προγραμματική περίοδο και στην συνέχεια την εξειδίκευση των δράσεων σε έργα, 

• Προχώρησε στην σύσταση ομάδων εργασίας για την συλλογή και επεξεργασία των προτάσεων και την διαμόρφωση Σχεδίου Δράσεων, καθώς και Πίνακα με τα στοιχεία (περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός, βαθμός ωριμότητας, κ.λπ.) των προτεινόμενων έργων 

• Απέστειλε τις προτάσεις της στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Τομέα Υγείας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Σημαντικά έργα που προτάθηκαν, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής:

• Ανέγερση –εξοπλισμός και λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

• Αποπεράτωση Πανάνειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης για τη δημιουργία Κέντρου Μητέρας – Παιδιού 

• Κτιριακές βελτιώσεις για τη λειτουργία Κ.Υ. Αστικού Τύπου στο Ηράκλειο

• Προμήθεια τεσσάρων (4) ασθενοφόρων 

• Δημιουργία και λειτουργία Κινητής Μονάδας για την πρόληψη του καρκίνου στο γυναικείο πληθυσμό (test pap, μαστογραφίες κ.α), καθώς και Κινητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για παροχή υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. άστεγοι)

• Προγράμματα κατ οικον νοσηλείας για ειδικές κατηγορίες ασθενών

• Δημιουργία νέων Ξενώνων και Προστατευόμενων Διαμερισμάτων βραχείας παραμονής

• Δημιουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας για χρήστες ψυχικής Υγείας, δημιουργία Ξενώνα για εφήβους

• Σύσταση και δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων 

• Ανάπτυξη Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Αυτοκτονιών στο Πα.Γ.Ν.Η.

• Δημιουργία Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με Νόσο Alzheimer.

• Βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής παρατηρητηρίου συμβάσεων προμηθειών για την άμεση σύγκριση τιμών προμηθειών των Νοσοκομείων. Ενιαία κωδικοποίηση ειδών, με καθορισμό ενιαίων προδιαγραφών, πλήρης παρακολούθηση ειδών συμβάσεων και καθορισμό βέλτιστων τιμών, βάσει κριτηρίων

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο ανάπτυξης, αξιοποίησης και αλλαγή χρήσης της ακίνητης περιουσίας των Φ.Π.Υ.Υ. της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Αφορά μελέτες ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Μονάδων Υγείας.

• Προμήθεια Βιοϊατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο -Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση ασθενών.

• Κατασκευή 10 νέων Περιφερειακών Ιατρείων και κτιρίων δομών υγείας - Βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών (Κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές βελτιώσεις): Π.Ι. Ελούντας, Κριτσάς, Σισίου, Γρα Λυγιάς, Κρουσώνα, Πεύκου, Προφήτη Ηλία, Θραψανού, Αργυρούπολης και Πλατανιά

• Μελέτη και κατασκευή μονάδας διαχείρισης και καταστροφής Μολυσματικών, τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων.

• Δημιουργία και παραμετροποίηση πλήρους Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας, μέσω open sources εφαρμογών

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στη Περιφέρεια Κρήτης. Εξειδίκευση του σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ορθοπεδική χειρουργική/ αποκατάσταση, η αισθητική χειρουργική, οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης, τεχνητή γονιμοποίηση, οδοντιατρικές/ οφθαλμολογικές υπηρεσίες, κ.λπ. 

• Ανάπτυξη δράσεων τηλεματικής – Δημιουργία Κέντρου Τηλεματικής, για την παροχή τηλεματικών υπηρεσιών με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κυρίως των κατοίκων των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών της περιφέρειας Κρήτης (π.χ. στους τομείς καρδιολογίας, ακτινολογίας, πνευμονολογίας, ψυχιατρικής, παιδοκαρδιολογίας). 

• Εξάπλωση του συστήματος διαχείρισης ιατρικής και νοσηλευτικής επίσκεψης (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος. Συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος. 

• Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (προμήθεια λογισμικού, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό, δίκτυα, συνδρομές, ηλεκτρονικά ιατρικά πρωτόκολλα) προσβάσιμο από οποιοδήποτε πιστοποιημένο γιατρό, με τη συμφωνία του ασθενή.

• Διασφάλιση Ποιότητας στις Μονάδες Υγείας, Τμήματα, Ιατρεία, εργαστήρια. (Πιστοποίηση, Διαπίστευση)

• Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και εξειδίκευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε θέματα Ψυχικής Υγείας & Επείγουσας Ιατρικής

• Εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης της πορείας και θεραπείας των πασχόντων από χρόνια και μη ψυχικά νοσήματα στην Περιφέρεια Κρήτης 

• Δημιουργία και ανάπτυξη (κτιριακά, εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικά έξοδα) Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για την κάλυψη οξέων περιστατικών. 

Στο επόμενο διάστημα, η 7η ΥΠΕ σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της θέτει ως πρώτη προτεραιότητα και θα προχωρήσει άμεσα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών, ώστε να επιτευχθεί ο υψηλός βαθμός ωριμότητας των προτεινόμενων έργων πριν την έναρξη της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.