Σήμερα, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, απηύθυνε επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο (αριθ. πρωτ. 129211), σε συνέχεια της πρότασης που είχε αποστείλει σχετικά με τη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει τα εξής στην επιστολή του:

«Κύριε Υπουργέ,

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις σας σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου Τεχνητών Υφάλων στην Χώρα μας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τον σχεδιασμό και τις δυσκολίες υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων που αντιμετωπίζουμε στο Νομό μας.

Ήδη από το 2009 μετά από Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων εγκρίθηκε η δημιουργία τεχνητών υφάλων σε επιλεγμένες περιοχές του Νομού (Κόλπος Κισσάμου και περιοχή Ελαφονησίου Ινναχωρίου).

Με πρωτοβουλία του αλιευτικού συλλόγου της περιοχής και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Δήμους, στα πλαίσια ωρίμανσης των έργων κατασκευής τεχνητών υφάλων για ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα του 4ου ΚΠΣ, προτάθηκε η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας οι οποίες εκπονήθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ και χρηματοδοτήθηκαν από την τότε Νομαρχία και τους συναρμόδιους Δήμους και παραδόθηκαν το Μάιο του 2010.
Από εκεί και πέρα σκοπός ήταν να προωθηθούν οι απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης (ιχθυολογική, ωκεανογραφική, λιμενική, τεχνικοοικονομική κλπ) εντασσόμενες στο ΕΠΑΛ 2007-2013.

Όμως, στο ΕΠΑΛ 2007-2013 δεν έγινε πρόβλεψη για χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης όπως έγινε στο προηγούμενο ΕΠΑΛ 2000-2006. Δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης της χώρας και του κόστους των μελετών ωρίμανσης δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν μέχρι στιγμής.

Η καθυστέρηση της ενεργοποίησης του ΕΠΑΛ 2007-2013 και η απουσία χρηματοδότησης για μελέτες ωρίμανσης έργων όπως οι τεχνητοί ύφαλοι είναι αρνητική και για την απορρόφηση πόρων από την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020.

Με τη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, τη μείωση του εισοδήματος των αλιέων είναι σημαντική η διευκόλυνση της διαφοροποίησης καθώς και η ενθάρρυνση των αλιέων για απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων, που συνδέονται κυρίως με τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων η οποία μπορεί να υποβοηθηθεί από την πολιτεία με την ανάπτυξη εργαλείων όπως είναι οι τεχνητοί ύφαλοι και οι προστατευόμενες περιοχές.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημιουργία προστατευμένων περιοχών με τεχνητούς υφάλους είναι μια αναπτυξιακή αειφορική λύση που έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες. Ταυτόχρονα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων επιτρέπει την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, τη διατήρηση της παράκτιας αλιείας και αν συνδυασθεί και με τον αλιευτικό τουρισμό δίνει πρόσθετο εισόδημα στους αλιείς και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Εξάλλου ο καθορισμός προστατευόμενων περιοχών αλιείας προβλέπεται από τον Καν 1967/2006 και αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επανέλθουμε σε προηγούμενη επιστολή μας από τον Μάρτιο του 2013 σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό. Δυστυχώς η ανησυχία μας για απώλεια της τουριστικής περιόδου 2013 επαληθεύθηκε. Μετά την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4070/2012 οι αλιείς περιμένουν να εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του νέου Νόμου 4179/13 για τον τουρισμό ο οποίος προϋποθέτει την έκδοση 2 ΚΥΑ. Αποτέλεσμα είναι ότι κινδυνεύει να χαθεί και η τουριστική περίοδος 2014 δεδομένου ότι θα χρειασθεί σίγουρα να γίνουν τεχνικές βελτιώσεις στα αλιευτικά σκάφη για την υποδοχή τουριστών και επίσης χάνονται κονδύλια από το μέτρο του εκσυγχρονισμού του ΕΠΑΛ 2007-2013 από το οποίο θα μπορούσαν να τις χρηματοδοτήσουν. Αρνητική είναι επίσης και η καθυστέρηση ενεργοποίησης του Ενάλιου ταμείου.


Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας τα παραπάνω και εφόσον είναι εφικτό χρηματοδοτείστε μελέτες ωρίμανσης έργων από το ΕΠΑΛ 2007-13, ενεργοποιείστε το Ενάλιο ταμείο και επισπεύσετε την έκδοση των ΚΥΑ για τον αλιευτικό τουρισμό.»