Απαντώντας σε αναφορά της Ευαγγελίας Κουρουπάκη που ζητούσε την ένταξητου δρομολογίου Αγίας Ρουμέλης – Χώρας Σφακίωνστις άγονες γραμμές , η Υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ελπίδα Τσουρή σημείωσε τα ακόλουθα :

«1. Κάθε χρόνο από την Πολιτεία, μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών, των ναυτικών πρακτόρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α., εξετάζονται και εφαρμόζονται εναλλακτικές και ορθολογικότερες παρεμβάσεις στο σχεδιασμό των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενα δρομολόγια), σε σχέση με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές των νησιών της επικρατείας και το σύνολο των δρομολογιακών γραμμών μη δημόσιου χαρακτήρα, κατά τρόπο εφικτό και προς ενίσχυση των ενδονησιακών συνδέσεων.

2. Την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο και συγκεκριμένα από 01-11-2010 έως 31-3-2011 η δρομολογιακή γραμμή «ΛΟΥΤΡΟ-ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ-ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ» εξυπηρετείτο με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα από τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία «ΣΑΜΑΡΙΑ Ι» Ν.Χ. 16 και «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» Ν.Χ.22, ενώ από 01-4-2011 εξυπηρετείται από τα ίδια πλοία με καθημερινά δρομολόγια. Επιπρόσθετα, στην ίδια γραμμή ήταν δρομολογημένο με ετήσια δρομολόγια από 17-02-2011 το Ε/Γ «ΝΕΠΤΟΥΝΕ» με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, έως 31-03-2011.

3. Την επόμενη δρομολογιακή περίοδο και ειδικότερα από 01-11-2011 έως 31-3-2012, σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις δρομολόγησης και τις σχετικές τροποποιήσεις τους που θα εξετασθούν στο προσεχές Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, τα ανωτέρω πλοία θα εκτελούν εκ περιτροπής ένα (01) δρομολόγιο την εβδομάδα και από 01-4-2012 έως 31-10-2012 θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια. »