Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ.) θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη. 

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1. Ψήφιση της 6ης Τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού κα. Παπτάκη Μαρία). 

Η Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του ΠΣ οφείλεται στην αναγκαιότητα: 

Της ψήφισης της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, προκειμένου να εγγραφούν στον προϋπολογισμό έκτακτα και απρόβλεπτα έσοδα.