"Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ομολογεί την αποτυχία του αφού σημειώνει ότι πολλές φορές συμβαίνει να τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε λειτουργικό κενό αλλά να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρεται στην επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά μετά την απάντηση του Υπουργού σε αναφορά του Βουλευτή για τις ελλείψεις καθηγητών σε σχολείο των Μελεσών και συνεχίζει:

"Περαιτέρω, το Υπουργείο ενημερώνει ότι τα αρμόδια όργανα των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Σε σχέση με την υπ’αριθ. 1431/15.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 6.11.2013, σχετικά με τις διαμαρτυρίες των μαθητών των Μελεσών για ελλείψεις καθηγητών στο σχολείο τους και για τις αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω 188755/ΙΗ ΕΞ 174531 εισ/9.12.2013 απάντηση:

«1. Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 άρ. 11 του Ν. 3528/2007, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρ. 11 του Ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 άρ. 37 του Ν. 3986/2011 και στην οποία αναφέρεται:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρ.1 του Ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων με εξαίρεση το έτος 2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα».

2. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, το Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, των αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 21 του Ν. 3475/2006 περί συμπλήρωσης ωραρίου και της παρ. 3 του άρ. 31 του Ν. 3848/2010 περί απόσπασης πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ., για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, με τις αρ. 124069α/Δ2/6-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-85Ζ), 138617/Δ2/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΥΨ5), 155310/Δ2/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ9-ΨΜ7), 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧ9-Λ17) και 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-5IΥ) έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη τετρακοσίων τεσσάρων (404) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, με την αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 Υ.Α (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΝΚ3) που εξεδόθη στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., προσελήφθησαν χίλιοι εκατόν δύο (1.102) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων.

Επισημαίνεται ότι με τις άνω προσλήψεις (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής για τη διδασκαλία των μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά σχολεία) καλύφθηκαν στο σύνολο τους τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας, όπως αυτά καταχωρίστηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην περιοχή Β-Ηρακλείου στην οποία ανήκουν το Γυμνάσιο και Λύκειο Μελεσών προσελήφθησαν ενενήντα τέσσερις (94) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Σημειώνεται ότι πολλές φορές συμβαίνει να τοποθετούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε λειτουργικό κενό αλλά να μην αναλαμβάνουν υπηρεσία ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, δεδομένου ότι αυτό μεταφέρεται στην επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι τα αρμόδια όργανα των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχει υποβληθεί το αρ. 172385/Δ1/13-11-2013 αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση 1.500 τουλάχιστον συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της πληρότητας των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό δυναμικό, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.»"