Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης με έγγραφο του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών , παρέθεσε τις θέσεις του αναφορικά με τις δυσχέρειες εφαρμογής της Κ.Υ.Α., (“Εφαρμογή της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας , όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού» (Φ.Ε.Κ.) καθώς και τις ανεπίτρεπτες για την παρούσα δημοσιονομική συγκυρία αρνητικές συνέπειες στο σύνολο του οικονομικού κύκλου του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαλανδράκης επισήμανε τις δυσχέρειες που προήλθαν από τους εξής δυο περιοριστικούς όρους που τίθενται από την εφαρμογής του νόμου:

1.Ο περιορισμός της απόστασης των 100 ανενεργών μέτρων μεταξύ των δυνητικά διαμορφούμενων μισθωμάτων, μόνο στην περίπτωση διαγωνισμού!!, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την υφιστάμενη γεωχωρική κατανομή των τουριστικών επιχειρήσεων και καταλυμάτων λόγω του πυκνοδομημένου και επιχειρηματικά ενεργού χώρου, καθιστώντας εκτός ρύθμισης –δεκάδες επιχειρήσεις

2.Η διάκριση παλαιού και νέου αιγιαλού με την εξαίρεση του πρώτου από τη δυνατότητα απευθείας εκμίσθωσης αιγιαλού στις όμορες τουριστικές επιχειρήσεις, λογω παρεμβολής του παλαιού αιγιαλού μεταξύ επιχείρησης και παραλίας.

Συνέπεια των ανωτέρω περιοριστικών όρων υπήρξε η σημαντική υστέρηση εσόδων τόσο για τον Δήμο μας όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο καθόσον πολλές επιχειρήσεις δεν προέβηκαν σε εκμισθώσεις.

Επιπλέον, ο Δήμος επιφορτίστηκε με το σημαντικό κόστος του καθαρισμού του αιγιαλού καθ΄όλη την διάρκεια της τουριστικής περιόδου καθώς και του δυσβάσταχτου κόστους της ναυαγοσωστικής προστασίας των πολυσύχναστων ακτών.

Ο κ. Μαλανδράκης τόνισε ότι για την εύρυθμη λειτουργία, η έκδοση και εφαρμογή της νέας ΚΥΑ του 2014, πρέπει να γίνει έγκαιρα και πολύ πριν την αρχή της νέας τουριστικής περιόδου, προκειμένου να συνταχθούν και έγκαιρα τα μισθωτήρια συμβόλαια και πρότεινε:

1.Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές στις οποίες οι επιχειρήσεις είναι όμορες να καταργηθεί ο παρακάτω περιορισμός.

2.Να θεωρηθεί ότι η ύπαρξη παλαιού αιγιαλού μεταξύ επιχείρησης και κοινόχρηστης παραλίας δε διακόπτει την ομορία αυτής και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο 2971/2001

3.Προτείνει όπως στη νέα ΚΥΑ, στο παραχωρούμενο τμήμα προς τις επιχειρήσεις ο παλαιός αιγιαλός να συμπεριλαμβάνεται με τη κοινόχρηστη παραλία σε ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και συμφωνητικό.
4.Το μίσθωμα που θα εφαρμόζεται (λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των μισθωτικών συνθηκών της κάθε περιοχής) να είναι μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, και το οποίο θα λαμβάνει γνώση η κατά τόπους Κτηματική Υπηρεσία.

5.Προτείνει να εξεταστεί η άμεση πώληση των τμημάτων του παλαιού αιγιαλού στις όμορες επιχειρήσεις , με απλοποίηση των διαδικασιών και χωρίς να απαιτείται το τμήμα αυτό να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο αφού ούτως ή άλλως θα ενσωματωθεί στην όμορη ιδιοκτησία .

6. Τέλος ανάφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013 για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμη του αρμόδιου υπουργού. Έτσι ο αρμόδιος Υπουργός εφαρμόζει, κατά δέσμια αρμοδιότητα, τις ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί με ειδικό προεδρικό διάταγμα για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Οπότε δεν χρειάζεται γενικά και αόριστα, να επιβάλλονται αποσπασματικά περιοριστικά μέτρα.

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Μαλανδράκης ζήτησε από τα συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε., όπως άμεσα επιλύσουν τα προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή της παραπάνω Κ.Υ.Α. και να λάβουν υπόψη τους τις παραπάνω παρατηρήσεις και να εκδοθεί άμεσα η νέα ΚΥΑ για το έτος 2014