Τα βιβλιάρια υγείας των σκυλιών των κτηνοτρόφων - όπου να αναφέρεται ο εμβολιασμός κατα της λύσσας - είναι αναγκαία προυπόθεση για την έκδοση αδειών διακίνησης των αιγοπροβάτων. 

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης στην οποία αναλυτικά επισημαίνονται τα εξής:

Σας επισημαίνουμε ότι από 1/1/2014 –στα πλαίσια της λήψης πρόσθετων μέτρων για την καταπολέμηση της λύσσας στην Ελλάδα (άρθρο 17 του Νόμου 4039/2012)- προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν άδειες διακίνησης (υγειονομικά πιστοποιητικά) των ζώων της εκτροφής τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οικεία αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, προσκομίζοντας απαραίτητα τα βιβλιάρια υγείας ή τα διαβατήρια για κάθε ποιμενικό σκύλο που έχουν στην κατοχή τους καθώς και τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι στα βιβλιάρια υγείας ή στα διαβατήρια των ποιμενικών σκύλων θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού τους κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η υπογραφή και σφραγίδα του κτηνιάτρου που διενήργησε τον εμβολιασμό.

Οι οικείες αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες στις οποίες απευθύνονται οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τους τελευταίους για τις υποχρεώσεις τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (μη προσκόμιση του βιβλιαρίου/διαβατηρίου, ελλιπής συμπλήρωση των βιβλιαρίων/διαβατηρίων, απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης) δεν θα χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες διακίνησης των ζώων τους."