Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Με την υπογραφή της απόφασης 26984/19-12-2013 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκινά η διαδικασία ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φακέλους υποψηφιότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα από 18/3/2014 έως 16/5/2014. Η υποβολή θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100- Ηράκλειο).

Οι φάκελοι υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Συντάσσονται και υπογράφονται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ: 

• Φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) που έχουν συμπληρώσει το 18º έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40º.

• Οι μόνιμοι κάτοικοι ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού ή Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

• Όσοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Θα πρέπει:

• Η εκμετάλλευση τους να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και το μέγεθος της στην υφιστάμενη κατάσταση να είναι τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας).

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Το ύψος της μπορεί να φθάσει από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής στην μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Ν. Πλαστήρα 100- Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225 & 29 καθώς και στο δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr