Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προβεί στη χορήγηση αδειών Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (τύπου Β΄).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 395/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και την υπ’ αριθ. πρωτ. 17037/13-12-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο ανώτατος αριθμός αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου Τύπου Β΄ που θα χορηγηθούν για το έτος 2014, είναι δέκα (10) άδειες.

Επισημαίνουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες τύπου Β΄ (σε αυτές τις άδειες συμπεριλαμβάνονται το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο αλλά και το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, ισχύουν για μία τριετία, στην περιφέρεια μόνο του Δήμου μας, και ισχύουν για την πώληση των λοιπών προϊόντων (δηλαδή εκτός των πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Πλατανιά (Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ημέρα Παρασκευή.

Οι άδειες που θα χορηγηθούν ταξινομούνται ως παρακάτω:

Α. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΤΥΠΟΥ Β΄
Ο ανώτατος αριθμός των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2014 είναι πέντε θέσεις (5) – Καντίνες, σε ιδιωτικούς χώρους που θα προσδιορίζονται κατά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, υπό τον όρο να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 3377/05, στην περιφέρεια μόνο του Δήμου μας.

Β. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΤΥΠΟΥ Β΄
Ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων (εκτός των πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) στην περιφέρεια μόνο του Δήμου μας.
• Ο ανώτατος αριθμός αδειών που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2014 : πέντε (5) άδειες
Για περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά( www.platanias.gr)