Στο πλαίσιο των μνημονικών υποχρεώσεων της χώρας μας έχασαν την πρώτη «μάχη» για τη διαθεσιμότητά τους 22 εκπαιδευτικοί.

Και αυτό γιατί απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (σε συμβούλιο) η αίτησή τους με την οποία ζητούσαν να ανασταλεί η απόφαση του υπουργού Παιδείας που του έθετε σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι Διοικητικοί δικαστές έκριναν ότι η θέση των 22 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα δε συνεπάγεται για τους ίδιους και την οικογένειά τους στέρηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης, αφού, λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η περικοπή των αποδοχών τους, λόγω της διαθεσιμότητας, θα έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους, ενώ σε πολλούς από αυτούς οι αποδοχές τους θα προσεγγίσουν το όριο της φτώχειας (580 ευρώ), όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει στατιστικών στοιχείων της Eurostat.

Μάλιστα, προσκόμισαν στο δικαστήριο στοιχεία υπέρ των ισχυρισμών τους, όπως είναι εκκαθαριστικά σημειώματα, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις σπουδών των παιδιών τους, στοιχεία εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων, κ.λπ.

Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο υποστήριξε ότι η διαθεσιμότητα επιβλήθηκε στο «Μνημονιακό» νομοθετικό πλαίσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα «στο πλαίσιο ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας με σκοπό την εξυγίανση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και την εναρμόνιση της με τους στόχους της εθνικής οικονομίας, καθώς και τη σύνδεση της με την αγορά εργασίας και τη μείωση του πληθωρισμού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση».

Κατά συνέπεια, προσέθεσε το Ελληνικό Δημόσιο, «θα πρέπει να προκύπτουν λόγοι εξαιρετικής και μη επανορθώσιμης βλάβης» για την αναστολή της απόφασης του υπουργού Παιδείας με την οποία τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι 22 εκπαιδευτικοί. Κάτι όμως που δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση, «καθόσον οι 22 λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους».

Οι Διοικητικοί Εφέτες αποφάνθηκαν, κατ΄ αρχάς, ότι «η οικονομική βλάβη» την οποία επικαλούνται οι 22 εκπαιδευτικοί, είναι επανορθώσιμη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η κυρία αγωγή που έχουν καταθέσει. Παράλληλα, όμως, προσθέτουν οι δικαστές, η χορήγηση της αναστολής της επίμαχης υπουργικής απόφασης δεν δικαιολογείται, καθώς αυτό συνάπτεται «προς το συμφέρον του εν γένει δημόσιου τομέα» και αποβλέπει «στην αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, στην εναρμόνιση της με τους στόχους της εθνικής οικονομίας, στη σύνδεση της με την αγορά εργασίας και τη μείωση του πληθωρισμού των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση».

Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, το ζήτημα της διαθεσιμότητας «συνάπτεται και με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα, όσον αφορά την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης».

Επομένως, καταλήγει το Διοικητικό Εφετείο, οι ισχυρισμοί των 22 εκπαιδευτικών δεν δικαιολογούν, τη χορήγηση της αναστολής της επίμαχης υπουργικής απόφασης, δεδομένου, μάλιστα, ότι «η θέση τους σε διαθεσιμότητα, δεν συνεπάγεται για τους ίδιους και την οικογένεια τους στέρηση των αναγκαίων πόρων διαβίωσης, αφού, πάντως, λαμβάνουν, τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους».

protothema.gr