Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, ενημέρωσε το συμβούλιο  για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως είναι οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η επικείμενη συνένωση των δύο ΚΤΕΛ, καθώς και θέματα έργων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση Κανονισμού Εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Χορήγηση παράτασης, κατά 9 μήνες, της σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και βελτίωσης της οργάνωσης των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου», αναδόχου ΕΤΑΜ Α.Ε., σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ηρακλείου.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

3.1. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη ανασυγκρότηση των Αστυνομικών Επιτροπών των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» και το με αριθ. πρωτ. 3838/18-4-2011 συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Τοπ. αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3.2. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001, για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2114.4/01/11 συνημμένο έγγραφο του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου.

3.3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης με τον αναπληρωτή του, στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 130/19-4-2011 συνημμένο έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Ρεθύμνου.

 

3.4. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης με τον αναπληρωτή του στο Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης Νομού Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 9/19-4-2011 συνημμένο έγγραφο του Κέντρου Κρητικής Λαϊκής Τέχνης Νομού Ρεθύμνου.

3.5. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. των εταιρειών: «ΒΙΟ.ΠΑ. Αγίου Νικολάου ΑΕ», «ΒΙ.Π.Α.Ν Α.Ε.» και ΒΙ.ΠΑ. Ιεράπετρας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/97: «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα.

3.6. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.48/1-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

3.7. Ορισμός τριών εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ν. Χανίων Α.Ε. και ενός εκπροσώπου για το Εποπτικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ν. Χανίων Α.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5506/29-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

4.1. Χορήγηση παράτασης της Β΄ φάσης του έργου της ομάδας εργασίας, που συστήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της πρώην Ν.Α. Λασιθίου και του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. για τη «Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας Σπιναλόγκας για την ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6849/28-4-2011 συνημμένο έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και το αρ. πρωτ.1910/19-4-2011 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

4.2. Χορήγηση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της πρώην Ν.Α. Λασιθίου και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Οροπεδίου Λασιθίου», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5958/14-4-2011 συνημμένο έγγραφο Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου.

4.3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6078/12-4-2011 συνημμένο έγγραφο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 . Έκφραση άποψης επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το «Χαρακτηρισμό του αιωνόβιου κράταιγου στον Αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου του Δήμου Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης, ως ''διατηρητέο Μνημείο της Φύσης'', σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 71961/3670/19-07-91: «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 (Α΄160)» και το με αρ. πρωτ. 26328/11783/20-4-2011 συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

 

6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

6.1. Έγκριση προγράμματος έργων - εργασιών και μελετών έτους 2011, της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 1900/18-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.

6.2. Έγκριση προγράμματος έργων - εργασιών και μελετών έτους 2011, της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.: 1302/21-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου.

6.3. Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα με την από 3-5-2011 συνημμένη σχετική εισήγηση.

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.1 Θέσπιση Πάγιου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2011, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3001/21-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

7.2 Τροποποίηση της αρ. 9/2011 απόφασης Π.Σ. ως προς την στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2988/21-4-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

7.3 Λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με την από 3-5-2011 συνημμένη σχετική εισήγηση.