Το βράδυ της Παρασκευής (24/01) αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση του Α.Ο. Χανιά.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 20.00 στα γραφεία της ΠΑΕ, στην οδό Κυδωνίας 124. 

Αναλυτικά η πρόσκληση που είχε αναρτηθεί στο σάιτ της ομάδας, στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι θα πραγματοποιηθεί εκλογή νέου Δ.Σ. και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε  Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Α.Ο. ΧΑΝΙΑ Π.Α.Ε. » που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης (οδός Κυδωνίας 124) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 24η   Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κυδωνίας 124 του Δήμου Χανίων,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
εταιρικής χρήσης 30η Ιουλίου 2010 έως 30ης Ιουνίου 2012, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

3.Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης  01.07.2012 – 30.06.2013
και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη αυτού εν μέρει από κεφαλαιοποίηση ποσών που έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό της εταιρείας ως ποσά για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και εν μέρει από μετρητά. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/20 και τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της αύξησης αυτής.

6.Έγκριση πράξεων διαχείρισης της ομάδας από 28/05/2013 έως 26/10/2013

7.Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση κατά την οποία την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου.  

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση τις μετοχές τους ή  να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

.           Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής  τους.


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου


Νικόλαος Κατσιγιάννης»