Με έναν "Ηρακλή" επιδιώκει η Ευρώπη να πατάξει την οικονομική απάτη. Στις 23 Ιανουαρίου ενεργοποιήθηκε ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβούλιου σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία "Ηρακλής ΙΙΙ" (πρόγραμμα "Hercules III").

Ο "Ηρακλής ΙΙΙ", που αποτελεί το πολυετές πρόγραμμα δράσης για την προώθηση δραστηριοτήτων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα ισχύσει ως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων. Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να συμβάλλει σε όλα τα ακόλουθα:

α) στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων,

β) στην ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας και του συντονισμού σε ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και ιδίως στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διασυνοριακών επιχειρήσεων,

γ) στην αποτελεσματική πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, παρέχοντας κοινή εξειδικευμένη κατάρτιση στο προσωπικό εθνικών και περιφερειακών διοικητικών αρχών καθώς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

news.gr