Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πληροφορούνται οι υπόχρεοι επαγγελματίες αλιείς ότι :

Στα πλαίσια του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια διαχείρισης, προβλέπεται ότι οι πλοίαρχοι των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών καταγράφουν με ηλεκτρονικά μέσα και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας στοιχεία για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες. Επίσης προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω.

Με Υπουργικές αποφάσεις ορίζονται ως υπόχρεα εγκατάστασης συσκευών:

• VMS (Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών) τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: α) ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω β)μήκους 15 μέτρων και άνω που διαθέτουν ήδη συσκευές αυτόματου εντοπισμού τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, γ) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών και δ) σκάφη μικρότερα των 12 μέτρων στα οποία χορηγείται άδεια απόπλου στα διεθνή ύδατα, ή επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία ηλεκτρονικής παρακολούθησης σκαφών.

• ERS (συσκευές ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών) τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και άνω ή μικρότερα των 12 μέτρων, εφόσον διαθέτουν άδεια αλίευσης για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών (Ξιφία, Μακρύπτερο Τόνο, Κ. Τόνο).

Η δαπάνη για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία των συσκευών καλύπτεται από εθνική και κοινοτική συμμετοχή εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών ΚΥΑ.

Η εν λόγω δαπάνη προκαταβάλλεται από τον υπόχρεο αλιέα και επιστρέφεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της συσκευής και ελέγχου των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν.

Παρακαλούνται οι υπόχρεοι αλιείς να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στη χρηματοδότηση .

Tηλ. 2821346653-4, Fax 2821346651 e-mail [email protected]