Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς της δράσης 1.1 -Βιολογική Γεωργία -του Μέτρου 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, ότι μπορούν να προσέρχονται από την Τετάρτη 29/01/2014 και για 10 εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Δημητρακάκη 17 Ρέθυμνο προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής είναι η Τρίτη 11/02/2014.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, είναι δυνατό οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.

Επίσης, οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταθέσει τη σύμβαση με τον ΟΕΠΒΠ (Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων) με την αίτηση ενίσχυσης, είτε έχουν συνάψει σύμβαση με διαφορετικό ΟΕΠΒΠ μετά το 2012, θα πρέπει οπωσδήποτε να την προσκομίσουν κατά την ημέρα προσέλευσης στην υπηρεσία μας.