Λιγότερη γραφειοκρατία θα αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες, Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νέος αυτός νόμος που απλουστεύει τις διαδικασίες απόδειξης της γνησιότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων, θα τεθεί σε ισχύ όταν λάβει την έγκριση των κρατών μελών.

Ο νέος νόμος θα καταργήσει ορισμένες διοικητικές διαδικασίες όπως αυτές της «νομιμοποίησης» και της «επισημείωσης», που απαιτούνται σήμερα για την απόδειξη της γνησιότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.ά.

Προκειμένου να μη χρειάζεται η μετάφραση των δημοσίων εγγράφων και να διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων αρχών, θα διατίθενται τυποποιημένα έντυπα (που θα πιστοποιούν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας, κ.ά), σε πολλές γλώσσες.

Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας ως προς την αυθεντικότητα ενός εγγράφου, οι εκάστοτε αρχές θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί το έγγραφο, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

Το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει κανόνες για την απόδειξη της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων, αλλά δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν το περιεχόμενό τους, εγκρίθηκε με 573 υπέρ, 62 κατά και 44 αποχές.

in.gr