Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Χερσονήσου η μελέτη «Στρατηγικός Σχεδιασμός της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Χερσονήσου», η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ακτογραμμή του Δήμου Χερσονήσου. Η παράκτια ζώνη (χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα) θεωρείται, ως ολότητα, και εξετάζονται τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, κλιματικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά στοιχεία της.

Το οικοσύστημα της παράκτιας ζώνης, αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο και σταθερή βάση ανάπτυξης της κυρίαρχης οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης ασχολείται:

· Με τη μελέτη του χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης με βάση τη φυσιογραφική ενότητα της λεκάνης απορροής.

· Με τη μελέτη της δυναμικής της θάλασσας στην ακτή.

· Με την αποτύπωση των ακτών με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και τη δυναμική τους.

· Με την αποτύπωση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στις ακτές και αξιολόγηση με χρήση αεροφωτογραφιών.

· Με την ανάδειξη προβλημάτων στις ακτές που σχετίζονται με την παρουσία του ανθρώπου σε αυτές

· Με την ανάδειξη παράκτιων οικοσυστημάτων με σημαντικό ενδιαφέρον (παράκτιοι υγρότοποι, θαλάσσια ενδιαιτήματα, θίνες) και παράκτιων γεωτόπων με ειδικές αξίες (αισθητικές, φυσικές, πολιτισμικές).

· Με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης στους πολίτες της περιοχής και με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την ανάπτυξη απ’ αυτόν «συμμετοχικών διαδικασιών».